طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

طاها پخش

ضرب المثل

همان طور که می زاید همانطور هم سر زا می رود (ضرب المثل)

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ش)

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (س)

معنی ضرب المثل «زیراب کسی را زدن» در فارسی

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ر)

ضرب المثل هرچه پیش آید خوش آید از کجا آمده؟

ضرب المثل بر اساس حروف الفبا (د - دال)


ضرب المثل ایرانی به ترتیب حروف الفبا (چ)

مهمان روزی خود را با خودش می آورد | ضرب المثل

گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شوی | ضرب المثل

انواع ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا (ج)

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ت) | جدید

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا فارسی ( الف )

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ( آ )