طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمزود قضاوت نکنید!

زود قضاوت نکنید!

زود قضاوت نکنید!

ویدیویی که شاهدش خواهید بود یک مسابقه استعدادیابی در سوییس است که داوران به یکی از کمپانی کنندگان که نقاشی می کرده است امتیاز منفی می دهند در حدی که همه شان او را رد می کنند.

وب سایت تبیان: ویدیویی که شاهدش خواهید بود یک مسابقه استعدادیابی در سوییس است که داوران به یکی از کمپانی کنندگان که نقاشی می کرده است امتیاز منفی می دهند در حدی که همه شان او را رد می کنند.

ولی در آخر مسابقه اون دختر داوران و تماشاچیان را به وجد می آورد.


استعدادیابی, نقاشی, فیلم, مسابقه


من خوبم و به زودی برمی گردم توییت | هیلاری کلینتون
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات