طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیفسفر سوزی! (57)
استفاده عربستان از بمب های فسفری

تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.

برترین ها: تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.

******

در ابتدا می رویم سراغ پاسخ های سوالات شماره قبل:

جواب سوال شماره 1:

15 جوجه در عکس مشخص شده است.

هوش و ذکاوت, چیستان, فسفر سوزی, فسفر سوزی!

فسفر سوزی, معما, چیستان, هوش و ذکاوت

جواب سوال شماره 2:

گزینه A جواب صحیح می باشد. 


جواب سوال شماره 3:

پاسخ 3 است.


مجموع هر ستون برابر 21 می باشد.

جواب سوال شماره 4:

 گزینه D می شود.

جواب سوال شماره 5:

تعداد توپ ها 29 عدد می باشد.

الآن می رویم سراغ سوال های امروز:

1. داخل دو ظرف الف و ب تعدادی تخم مرغ قرار دارد. اگر از ظرف الف یک تخم مرغ برداریم و داخل ظرف ب بگذاریم، تخم مرغ های هر دو ظرف با هم برابر میشوند. حال اگر از ظرف ب یک تخم مرغ برداریم و داخل ظرف الف بگذاریم، تخم مرغ های ظرف الف دو برابر تخم مرغ های ظرف ب میشود. در هر ظرف چند تخم مرغ وجود دارد؟

فسفر سوزی, معما, هوش و ذکاوت, فسفر سوزی!

پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا منتشر می شود. 


2. در یک مسابقه ی فوتبال ‎۱۰‎ تیم کمپانی کرده اند. هر دو تیم یک بار با هم مسابقه می دهند. هر برد دو امتیاز، هر مساوی یک امتیاز و هر باخت صفر امتیاز دارد. حداکثر اختلاف امتیاز برای دو تیم که رتبه های متوالی را کسب کرده اند چه قدر می تواند باشد؟

الف) ۸
ب) ۱۰
 ج) ۱۲
 د) ۱۵
هـ) ۱۸‎

معما, چیستان, معما, فسفر سوزی!

پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا منتشر می شود.   

3. به حاصلضرب زیر توجه کنید. هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟


توجه کنید هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک رقم فرد خواهد بود.


این معما دارای تنها یک جواب می باشد...

چیستان, فسفر سوزی, معما, فسفر سوزی!

پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا منتشر می شود.   


4. در عکس چند اختلاف میبینید؟ صبر کنید، برای اینکه این تست خیلی هم ساده نباشد، عکس پایین روی محور عمودی، چرخش یافته است!

فسفر سوزی, چیستان, فسفر سوزی, فسفر سوزی!

پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا منتشر می شود.   


نقشه تروریست ها برای استفاده از بمب فسفری
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات