طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیقدیمی ترین مسابقه سوارکاری بدون زین

قدیمی ترین مسابقه سوارکاری بدون زین

فیلم پایان وحشتناک مسابقه سوارکاری

یکی از قدیمی ترین مسابقات اسب سواری بدون زین موسوم به "پالیو" در شهر آسته ایتالیا برگزار شد. در این رقابت که قدمت آن به قرن 13بازمی گردد هزاران نفر از گردشگران و مردم نقاط متفاوت ایتالیا حضور داشتند.

وبسایت صراط: یکی از قدیمی ترین مسابقات اسب سواری بدون زین موسوم به "پالیو" در شهر آسته ایتالیا برگزار شد. در این رقابت که قدمت آن به قرن 13بازمی گردد هزاران نفر از گردشگران و مردم نقاط متفاوت ایتالیا حضور داشتند.

مسابقه, اسب سواری, سوارکاری, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

پالیو, قدیمی ترین, ایتالیا, مسابقه, اسب سواری, سوارکاری

سوارکاری, قدیمی ترین, ایتالیا, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

سوارکاری, مسابقه, اسب سواری, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

مسابقه, پالیو, ایتالیا, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

پالیو, مسابقه, قدیمی ترین, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

اسب سواری, پالیو, قدیمی ترین, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

قدیمی ترین, سوارکاری, اسب سواری, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

ایتالیا, مسابقه, اسب سواری, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

اسب سواری, ایتالیا, سوارکاری, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

مسابقه, سوارکاری, قدیمی ترین, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

قدیمی ترین, ایتالیا, پالیو, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

ایتالیا, سوارکاری, قدیمی ترین, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

سوارکاری, اسب سواری, پالیو, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

مسابقه, سوارکاری, اسب سواری, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

اسب سواری, مسابقه, قدیمی ترین, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

مسابقه, سوارکاری, اسب سواری, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

سوارکاری, پالیو, اسب سواری, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

اسب سواری, قدیمی ترین, مسابقه, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

پالیو, ایتالیا, قدیمی ترین, قدیمی مسابقه سوارکاری بدون زین

خواندن کتاب های قدیمی بدون نیاز به ورق زدن
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات