طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیونگ فو کار 70 ساله

ونگ فو کار 70 ساله

ونگ فو کار 70 ساله

استاد لی ۷۰ ساله، ۵۰ سال است که در چین آموزش کونگ فو می دهد. پزشکان نوع جابجایی استخوان های او را در این سن عجیب می دانند.

وبسایت مشرق: استاد لی ۷۰ ساله، ۵۰ سال است که در چین آموزش کونگ فو می دهد. پزشکان نوع جابجایی استخوان های او را در این سن عجیب می دانند.

چین, کونگ فو, استاد لی, ونگ فو ساله

چین, کونگ فو, استاد لی

کونگ فو, چین, استاد لی, ونگ فو ساله

استاد لی, کونگ فو, چین, ونگ فو ساله

چین, استاد لی, کونگ فو, ونگ فو ساله

کونگ فو, چین, استاد لی, ونگ فو ساله

کونگ فو, استاد لی, چین, ونگ فو ساله

چین, کونگ فو, استاد لی, ونگ فو ساله

کونگ فو, استاد لی, چین, ونگ فو ساله

چین, کونگ فو, استاد لی, ونگ فو ساله

کونگ فو, استاد لی, چین, ونگ فو ساله

استاد لی, چین, کونگ فو, ونگ فو ساله

چین, استاد لی, کونگ فو, ونگ فو ساله

چین, استاد لی, کونگ فو, ونگ فو ساله

چین, کونگ فو, استاد لی, ونگ فو ساله

کونگ فو, چین, استاد لی, ونگ فو ساله

چین, استاد لی, کونگ فو, ونگ فو ساله

چین, کونگ فو, استاد لی, ونگ فو ساله

استاد لی, کونگ فو, چین, ونگ فو ساله

فوران تماشاگر در میدان 41 ساله
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات