تصویر اعترافات یِک داعشی جداشده درباره ابوبکر البغدادی

تاریخ انتشار پست : 1395-4-20 دسته : مجازی
قصد انفجار 50 نقطه را دَر تهران داشتیم | اعترافات تروریست داعشی

به تازگی نقل ازی مبتی بَر اعترافات یکی اَز اعضای جدا شده داعش درباره پدیداری وَ فعالیت هایِ این گروه منتشر شده اَست کِه آن اَز نظر گذرانده می شود.

بِه نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛جاسم محمد، تحلیلگر تروریسم وَ امور اطلاعاتی عرب دَر نقل ازی کِه مرکز تحقیقات خاورمیانه دَر بیروت آن را منتشر کرده، بِه موضوع فعالیت هایِ گروه داعش می پردازد وَ دَر آن بخشی اَز اعترافات یکی اَز عناصر جداشده اَز این گروه تروریستی را بیان می کند.

نقل از پیش رو مبتنی بَر اعترافات یکی اَز عناصر جداشده داعش است.

داعش, تشکیلات داعش, ابوبکر بغدادی, اعترافات داعشی جداشده ابوبکر البغدادیعکس

داعش, تشکیلات داعش, ابوبکر بغدادی, تروریست های داعش, تاسیسات نظامی

فعالیت هایِ گروه «دولت اسلامی عراق وَ شام» مجددا پس اَز کشته شدن ابو عمر بغدادی دَر آوریل 2010 (فروردین 1389) وَ پس اَز پدید آمدن برخی تشتت ها وَ جدایی طلبی ها، ازسرگرفته شُد وَ این دَر حالی اَست کِه بسیاری اَز رهبران این تشکیلات، سوریه وَ کشورهای دیگر را ترک کرده بودند.

ابوبکر بغدادی دَر اواخر سال 2007 (اواسط آذر 1386) با داعش گره می خورد. او پیشتر دَر مساجد فلوجه سخنرانی می کَرد وَ حتی باوجود ارتباط نداشتن با گروه دولت اسلامی عراق وَ شام، بَرای این تشکیلات فتوا می داد.

در خلال ژوئن 2010 (خرداد 1389) وَ حتی همین دو ماه پیش، پس اَز انتشار خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی، الحاج بکر، نظامی سابق تلاش می کَرد تا تشکیلات داعش را بعد اَز سلسله ای اَز انشقاقات، انسجام بخشد وَ دَر این راستا، با افراد زیادی ارتباط برقرار کرد.

الحاج بکر، سرهنگ سابق ارتش عراق پیش اَز سال 2003 (1382) بود کِه پس بِه تشکیلات «التوحید والجهاد» بِه رهبری ابو مصعب زرقاوی پیوست. بعد اَز تشکیل القاعده، اَز نزدیکان زرقاوی بود وَ سبعد پدرخواندگی داعش را پذیرفت.

افرادی کِه بکر با آن ها ارتباط برقرار کَرد عبارتند از:

ابوعلی انباری: نظامی سابق

مازن نهیری (ابوصفاء رفاعی): نظامی با درجه سرهنگ کِه دَر سال 2003 (1382) دَر زمان اشغال عراق بِه خدمت دَر ارتش مشغول بود.

ابوعلی بیلاوی: گرچه برخی نقل از ها وی را یکی اَز دو بنیان گذار داعش معرفی می کند ولی اطلاعات رسمی این موضوع را رد می کند. بیلاوی تا سال 2013 (1392) زندانی بود وَ سبعد اَز زندان ابوغریب فرار کَرد وَ بِه سوریه گریخت. وی دَر هنگام بازگشت اَز سوریه دَر موصل وَ دَر زمان حمله داعش بِه شهر دَر ژوئن 2016 (خرداد) کشته شد.

این سه فرمانده نظامی اَز آن رو کِه نیاز بِه وجود فردی دینی بود تا بتواند (در مقابل تشتت وَ چنددستگی) ایستادگی کند، تصمیم گرفتند نشستی با ابوبکر بغدادی داشته باشند. دَر این میان یکی اَز افسران (تشکیلات) بِه علت وابستگی اش بِه حزب بعث با این موضوع مخالفت کرد. علاوه بَر این، ملاحظات شخصی منفی ای دَر میان برخی اعضای تشکیلات درباره برخی اَز موضوعات ازجمله پیدایش فردی همچون بغدادی (برای مقابله با تشتت وَ چنددستگی) وجود داشت. دَر این میان، اهالی استان الانبار بیشتر تمایل داشتند فردی با پیشینه دینی عهده دار این منصب شود.

الحاج بکر دَر اظهارات خود گفته است: «ابوبکر بغدادی دَر ابتدا با دراختیار گرفتن مسئولیت بازسازی شاکله دولت اسلامی دَر عراق مخالفت کرد، ولی من توانستم او را قانع کنم کِه بِه این تشکیلات بپیوندد وَ بِه او گفتم کِه نقش رهبر دَر سایه را ایفا کند.»

افراد موثر بَر تشکیلات داعش دَر سال 2010 (1389)

افراد زیر بِه عنوان ایفاگران نقش هایِ مهم وَ تاثیرگذار دَر تشکیلات دولت اسلامی عراق دَر سال 2010 (1389) معرفی شده اند:

مازن نهیری: مسئول امنیت وَ اطلاعات تشکیلات کِه بِه بررسی پرونده عناصری می پرداخت کِه بِه داعش می پیوستند. وی همچنین وظیفه پشتیبانی اَز رهبران گروه را برعهده داشت. اولین جلسه اداری «امنیت وَ اطلاعات» دَر حالی برگزار شُد کِه اعضای تشکیلات اداری دَر مجموع 20 نفر بودند وَ بعدها این تعداد بِه 100 وَ سبعد 200 نفر افزایش یافت وَ بعد اَز این مرحله، افراد بِه هسته مرکزی تشکیلات می پیوستند. اطلاعات موجود نشان می دهند کِه گروه دَر ابتدا مجموعه ای نظامی بود کِه با محوریت بخش «اطلاعات وَ امنیت» تشکیل وَ بعدها نقش امنیتی گروه بیش اَز نظامی گری آن شد. این مجموعه سبعد وابستگی خود بِه القاعده، زرقاوی وَ ابو عمر بغدادی را اعلام کردند. اَز این مرحله بِه پس شاهد یِک جهش بزرگ دَر فعالیت هایِ مجموعه هستیم کِه خود را مجموعه ای «جهادی» خواندند وَ سلاح حمل کردند. مازن نهیری پس اَز این مراحل بود کِه یگان هایِ امنیتی خود را دَر استان الانبار مستقر کَرد تا بعدها بتواند آن ها را بِه استان هایِ دیگر عراق بِه ویژه منطقه غربی وَ شمال غربی این کشور گسترش دهد.

الحاج بکر: او پیوسته همراه ابوبکر بغدادی بود تا بتواند دَر زمره مردان دین محسوب شوَد وَ بعدها اقدام بِه خطبه خوانی دَر مساجد کرد. دَر همان زمان ها بود کِه الحاج بکر تصمیم گرفت تا با دو افسر سابق عراقی (که پیشتر شرح آن بیان شد)، ارتباط برقرار کند.

ابو محمد عدنانی (طه فلاحات اَز شهر ادلب): الحاج بکر دَر خلال سفرش بِه سوریه با هدف دیدار با یکی اَز افسران بازنشسته دَر سال 2010 (1389)، با ابو محمد عدنانی کِه اَز اعضای گروه هایِ جهادی وَ عضو شورای القاعده دَر عراق پیش اَز سال 2003 (1382) بود، ارتباط برقرار کرد. عدنانی بعد اَز دعوت الحاج بکر، بِه همراه 50 جنگجوی پیوسته بِه گروه داعش بِه عراق رفت وَ مسئولیت امور شرعی وَ سبعد شورایی را برعهده گرفت. اطلاعات موجود نشان می دهند کِه خروجی تلاش هایِ عدنانی دَر منطقه حدیثه دَر سال 2010 (1389) منجر بِه تشکیل فرزندی اَز درون تشکیلات بِه نام جبهه النصره دَر سوریه شد.

ابو محمد عدنانی وَ مازن نهیری بَرای بازسازی پیکره تشکیلات وَ پیوستن چند افسر سابق ارتش عراق بِه این تشکیلات تلاش زیادی کردند. سرهنگ ابراهیم جنابی، ابو مسلم ترکمانی، فاضل عیثاوی، محمود عبیدی، نبیل معینی، محمود جنابی وَ عبدالله جبوری ازجمله این افسران بودند. دَر این میان، عبدالله جبوری بعد اَز مدتی بِه علت برخی اختلافات با الحاج بکر، داعش را ترک کَرد وَ بِه جبهه النصره پیوست.

این، اولین مرحله اَز تاسیس مجموعه ای اَست کِه بَر سلسله ای اَز روابط شخصی پیچیده میان نظامیان پیش اَز سال 2003 (1382) بنا شده بود. پس اَز این مرحله، زمینه هایِ ایجاد یِک استراتژی تشکیلاتی، بودجه بندی، گسترش تشکیلات وَ جذب جنگجویان جدید فراهم می شود.

منبع:خبرگزاری آنا

اعترافات داعشی ها دَر تهران / فیلم

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :