حکم شرعی ریش پروفسوری، پوشیدن ساپورت، چادر براق، کفش پاشنه بلند وَ کلیپس

تاریخ انتشار پست : 1395-4-21 دسته : مجازی
حکم پوشیدن ساپورت دَر زیر چادر چیست؟

عضو دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دَر خصوص حکم شرعی ریش پروفسوری، پوشیدن ساپورت، چادر براق، کفش پاشنه بلند وَ کلیبعد توضیحاتی ارائه کرد.


ریش پروفسوری, کفش پاشنه بلند, پوشیدن ساپورت, ساپورت, حکم پوشیدن ساپورت, حکم شرعی, پوشیدن ساپورت زیر چادر, کلیپس, چادر براق
به نقل از گروه وب گردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یکی اَز مباحث مهم فقهی کِه مورد نیاز آحاد افراد جامعه اَست احکام «پوشش وَ آرایش» است. «پوشش» یِک امر طبیعی بَرای انسان ها وَ اَز ممیزات او نسبت بِه دیگر موجودات است. «آرایش» هم رفتاری اَست کِه اَز تمایل انسان بِه خودآرایی نشئت می گیرد. اسلام دَر احکامی کِه دَر مورد پوشش وَ آرایش وضع کرده، این دو مسئله را نظام مند کرده بِه گونه ای کِه شخصیت وزین وَ مطلوب را بَرای آقایان وَ بانوان حفظ کند.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ وَ نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «KHAMENEI.IR» چندی پیش اعلام کَرد بِه پرسش هایِ شرعی مخاطبان درباره ی احکام پوشش وَ آرایش پاسخ می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح زاده عضو دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای وَ رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی- بِه پرتکرارترین سؤالات مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پاسخ داده اَست کِه دَر ادامه می آید:

1. محدوده پوشش خانم ها وَ آقایان چقدر باید باشد؟

خانم­ ها دَر نگاه نامحرم تمام بدن را باید بپوشانند غیر اَز دو موضع کِه واجب نیست پوشانده شوَد البته دَر صورتی کِه آرایشی یا زیوری نداشته باشد. آن دو موضعی کِه واجب نیست یکی گردی صورت اَست بِه مقداری کِه دَر وضو لازم اَست شسته شود، یکی هم دست­ ها اَز نوک انگشتان تا مچ. این مقدار هم البته اگر آرایش وَ زینتی داشته باشَد حتماً باید پوشانده شود.

به دست داشتن انگشتر هم اگر ساده باشد، چشمگیر نباشد، بِه نظر حضرت آقا پوشاندنش واجب نیست اما اگر ساده نیست وَ چشمگیر اَست باید پوشانده شود.

اصل حجاب درباره ی آقایان پوشاندن عورتین اَست اما اگر دَر جایی قرار می­ گیرند کِه دَر معرض نگاه نامحرم یا دَر معرض نگاه شهوت آلود دیگران یا بِه گونه­ ای اَست کِه طرف انگشت نما می­شود، باید بِه مقدار لازم وَ متعارف بدن را بپوشاند.

2. آیا پوشاندن پا اَز نگاه نامحرم بَرای خانم ها واجب اَست یا خیر؟ وَ حکم پوشش پا بَرای خانم ها دَر هنگام نماز دَر صورتی کِه نامحرم دَر آنجا نباشد چیست؟

خانم ها دَر مقابل نامحرم باید پاها را بپوشانند؛ تنها دو موضع بَرای پوشش خانم ها دَر حضور نامحرم استثنا شده است: «گردی صورت وَ دست ها تا مچ» البته بِه شرط اینکه آرایش وَ زیوری کِه جلب توجه کند وَ چشمگیر باشَد نداشته باشند.

اما دَر نماز سه موضع استثنا شده کِه پوشاندن آن واجب نیست؛ «گردی صورت» بِه مقداری کِه دَر وضو شسته می شود، «دست ها تا مچ» وَ «پاها تا مچ، بِه شرط اینکه نامحرمی نباشد».

3. مرد تا چه اندازه اختیار دارد همسر خود را ملزم بِه پوشش وَ آرایش خاصی نماید؟ وَ زن تا چه حد باید بِه حرف شوهرش دَر این باره گوش دهد وَ رعایت حجاب یا رعایت نکردن آن را الزامی بداند؟

مسئله ی پوشش وَ آرایش ربطی بِه دستور یا نهی شوهر ندارد بلکه حکم خدا اَست وَ خانم ها باید دَر جاهایی کِه حجاب واجب اَست یعنی دَر نگاه نامحرم مراعات کُنند حتی اگر شوهر مخالفت کند.

بتصویر دَر جاهایی کِه حجاب واجب نیست، اطاعت اَز امر شوهر بِه حجاب باز هم واجب نیست؛ مگر اینکه موردی باشَد کِه اگر خانم اطاعت نکند، اختلاف یا مشاجره بِه وجود می آید وَ خدای ناکرده منجر بِه جدایی خواهد شُد یا ترس اَز این باشد، دَر اینجا چون امر مهمی دَر میان اَست اطاعت لازم است.

4. آیا استفاده اَز حلقه ساده ازدواج بَرای خانم زینت محسوب می شود؟

انگشتر خانم ها اگر چشمگیر نبوده وَ ساده باشَد -الآن فرقی نمی کند کِه مربوط بِه ازدواجش بوده یا خودش تهیه کرده وَ یا هدیه گرفته است- پوشاندنش واجب نیست. اما اگر انگشتر چشمگیر وَ خاص اَست باید اَز نگاه نامحرم پوشانده شود.

5. برخی اَز خانم ها دَر شبکه هایِ مجازی با قصد خیر وَ هدف ترویج حجاب اسلامی وَ چادر مشغول بِه فعالیت هستند وَ تصویر هایِ خود را با حجاب کامل منتشر می نمایند. لکن دَر برخی موارد همین تصاویر موجب سوءاستفاده قرار می گیرد؛ تکلیف چیست؟

اگر این تصاویر مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا تحریک آمیز باشَد یا مفسده ای بَرای خانم داشته باشد، جایز نیست.

6. آیا استفاده ی نوع خاصی اَز حجاب با رنگ هایِ متنوع جهت جذب دیگران بِه مقوله ی حجاب جایز است؟

استفاده اَز رنگ هایِ متنوع اگر بِه گونه ای باشَد کِه موجب جلب توجه نامحرم شده بِه طوری کِه خانم انگشت نما شوَد جایز نیست. درست اَست کِه برخی قصد خیر دارند وَ می خواهند حجاب تمیز وَ شیک داشته باشند وَ مرتب باشند وَ با این کار دیگران را جذب کُنند تا حجاب ترویج پیدا کند، اما باید بِه این نکته توجه داشته باشند طوری نشود کِه دَر نگاه دیگران حتی بین خانم ها انگشت نما شوند؛ یا موجب جلب توجه نامحرم شوند کِه دَر این دو صورت جایز نیست. اما اگر این گونه نیست وَ حجابشان عادی اَست وَ دیگران هم جذب این حجاب می شوند، قطعاً اشکالی ندارد.

7. حکم پوشیدن ساپورت وَ شلوار لی یا شلوار جین وَ روسری وَ کفش رنگی وَ مانتوی کوتاه دَر زیر چادر چیست؟

برای پوشش شرایطی ذکر شده ازجمله اینکه برجستگی هایِ بدن مشخص نباشد. دَر مورد ساپورت، این گونه اَست کِه تمام هندسه بدن مشخص است؛ بنابراین حجاب کاملی نیست اما نسبت بِه نوع هایِ رنگی شلوار جین وَ لی، اگر زیر چادر باشَد وَ پیدا نباشد، حکم خاصی ندارد؛ بِه فرض اینکه پیدا هم باشَد اگر بِه قدری چسبان نباشد کِه هندسه بدن مشخص باشَد -یعنی یِک مقداری گشاد باشَد کِه برجستگی بدن مشخص نباشد- وَ اینکه رنگش بِه گونه ای نباشد کِه فرد انگشت نما شوَد وَ بِه اصطلاح لباس شهرت نباشد، اشکالی ندارد.

8. آیا پوشیدن چادر دَر کشورهای غربی وَ یا استفاده اَز پوشیه دَر شهرهایی کِه متداول نیست، حکم لباس شهرت را پیدا می کند وَ اشکال دارد؟

اصل مراعات حجاب لازم اَست یعنی اگر فرد بِه جایی رفت کِه افراد بی حجاب هستند، او باید حجاب را مراعات کند؛ اگرچه چادر حجاب برتر وَ بهتر اَست اما اگر دَر جایی پوشیدن چادر یا پوشیه برایش مفسده دارد وَ ممکن اَست مورد تعرض قرار گیرد یا اینکه انگشت نما شوَد یعنی لباس شهرت محسوب شود، دَر آنجا بِه خاطر وجود مفسده، استفاده اَز چادر یا پوشیه جایز نیست.

9. آیا منظور اَز نگاه پزشک بِه بیمار غیرهمجنس، نگاه بِه قسمت هایِ خاص بدن اَست وَ یا نگاه همراه با لذت وَ گناه بِه بیمار؛ دَر این صورت تشخیص توسط بیمار چگونه خواهد بود؟

نگاه حرام -چه بَرای پزشک وَ چه بَرای غیرپزشک- نگاه بِه قسمت هایی اَز بدن زن اَست کِه دَر نگاه نامحرم باید بپوشاند؛ یعنی نگاه بِه غیر اَز صورت وَ دست ها، یا نگاه شهوت آلود بِه خانم؛ این بِه حکم اولی نگاه حرام است. اما دَر صورت اضطرار وَ ناچاری کِه پزشک همجنس موجود نباشد یا اگر هست دَر دسترس نیست وَ فرد ناچار است، دَر این صورت پزشک قسمت هایِ دیگر بدن را هم بِه ضرورت می تواند بَرای معاینه وَ معالجه ی لازم نگاه کند.

تشخیص نگاه شهوت آمیز هم بِه خود پزشک برمی گردد وَ معمولاً تشخیصش بَرای بیمار مشکل است. اگر خانم می خواهد بِه پزشک مراجعه کند وَ می داند پزشک بَرای درمان او باید بِه جاهایی کِه نگاه نامحرم بِه آن حرام اَست نگاه کند، دَر صورتی کِه پزشک همجنس وجود داشته باشد، نمی تواند بِه پزشک غیرهمجنس مراجعه کند ولو اینکه پزشک همجنس با تأخیر حاضر می شود، اما اگر تأخیر ممکن نیست وَ چاره ای ندارد، این مراجعه اشکال ندارد. اگرچه وظیفه ی پزشک هم این اَست کِه دَر نگاه بِه مقدار ضرورت اکتفا کند.

10. دَر صورتی کِه پزشک متخصص همجنس وَ غیرهمجنس بَرای خانم ها وجود دارد اما پزشک مرد بَرای معاینه وَ معالجه اَز تخصص بالاتری برخوردار است، آیا دَر این صورت مراجعه بِه پزشک مرد بَرای خانم ها جایز است؟

در صورتی کِه پزشک همجنس وجود دارد وَ می تواند معاینه وَ معالجه کند هرچند ممکن اَست پزشک غیرهمجنس تخصص بالاتری داشته باشد، مراجعه بِه پزشک غیرهمجنس دَر صورتی کِه مستلزم لمس وَ نظر حرام باشَد جایز نیست.

اما اگر تخصص پزشک همجنس خیلی پایین اَست وَ مطمئن هستند کِه نمی تواند معالجه کند، دَر این صورت دَر حقیقت پزشک همجنس کِه بتواند این بیمار را معالجه کند وجود ندارد؛ اما باید توجه داشت بهانه ی اینکه پزشک غیرهمجنس تخصص بالاتری دارد وَ بهتر عمل می کند، مجوزی بَرای مراجعه بِه او نیست.

11. دَر شهرهای کوچک کِه متخصص خانم کم است، آیا باید کل شهر را بگردیم تا پزشک خانم پیدا کنیم؟ وَ دَر صورت نبود متخصص خانم، آیا لازم اَست بِه شهرهای همجوار برویم؟

به هر حال لمس بدن نامحرم حرام اَست وَ نگاه بِه آن قسمت هایی کِه باید پوشانده شوَد حرام است. خانم هم اگر بیمار باشَد بدون مجوز شرعی نمی تواند خودش را دَر معرض نگاه یا لمس حرام قرار دهد؛ مثلاً اگر دَر آن طرف شهر وَ یا دَر شهرهای همجوار، پزشک متخصصی هست وَ ایشان هم بیماریش شدید نیست وَ اَز نظر مالی نیز برایش امکان دارد وَ بِه طور معمول هزینه اش را دارد وَ امکان مراجعه هم هست، این چنین شخصی نمی تواند مرتکب فعل حرام شود.

12. گرفتن نبض وَ یا دیدن چشم وَ گوش وَ دهان وَ دندان خانم ها توسط پزشک مرد اشکال دارد؟

گوش ازجمله قسمت هایی اَست کِه خانم باید اَز نگاه نامحرم بپوشاند؛ بنابراین اگر مجوزی ندارد، مراجعه بِه پزشک غیرهمجنس جایز نیست اما اگر اضطرار باشَد (پزشک همجنس موجود نباشد) اشکالی ندارد.

درباره ی معاینه ی دهان وَ دندان وَ چشم هم بنابر احتیاط واجب پزشک غیرهمجنس بَرای معاینه وَ معالجه نگاه نکند ولی اگر پزشک همجنسی وجود ندارد باز هم مثل سایر موارد اشکالی ندارد.

درباره ی گرفتن نبض هم اگر اَز روی لباس باشَد یا پزشک دستکش داشته باشَد وَ مفسده ای وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد. اما اگر پزشک دستکش ندارد وَ اَز روی لباس هم نیست وَ بدن خانم لمس می شود، این کار جایز نیست مگر دَر صورت اضطرار.

13. چه نوع پوششی اَز حیث رنگ، جنس وَ نوع بَرای خانم ها دَر مقابل نامحرم اشکال دارد؟

به طورکلی اگر لباس بِه گونه ای باشَد کِه فرد را دَر نگاه دیگران انگشت نما نموده وَ یا جلب توجه نامحرم کند -حتی دَر کیفیت پوشیدن- پوشیدن آن جایز نیست. دَر پوشش بیرون شرایطی بَرای لباس گفته اند: اینکه بدن را بِه مقدار کامل بپوشاند، خیلی نازک نبوده وَ بدن نما نباشد، اَز نظر حجم طوری باشَد کِه برجستگی ها وَ برآمدگی هایِ بدن را بپوشاند، خیلی تنگ وَ چسبان نباشد وَ همچنین این لباس مروج فرهنگ ابتذال وَ یا فرهنگ دشمنان نباشد. یعنی خودتان استقلال داشته باشید.

14. آیا استفاده اَز چادر براق وَ رنگارنگ دَر برابر نامحرم اشکال دارد؟

نه، اشکالی ندارد مگر اینکه بِه گونه ای باشَد کِه جلب توجه نامحرم کند یا دَر حدی اَست کِه فرد انگشت نما می شود.

15. دَر استفاده اَز لباس هایِ تنگ وَ چسبان چه معیارهایی باید رعایت شود؟

به طورکلی لباس نباید بِه قدری چسبان باشَد کِه حجم وَ هندسه ی بدن مشخص شده وَ یا موجب جلب توجه نامحرم یا انگشت نما شدن شود.

16. آیا پوشیدن جوراب نازک بَرای خانم­ ها بِه طوری کِه پا دَر مقابل نامحرم مشخص باشَد جایز است؟

از جمله شرایط پوشش وَ لباس این اَست کِه بدن­ نما وَ نازک نباشد کِه پوست بدن پیدا باشد. بنابراین پا باید اَز نگاه نامحرم پوشانده شود، اگر خانمی جوراب نازک بپوشد کِه پا دیده شود، حجابش کامل نیست وَ جوراب باید دَر حدی باشَد کِه پا پیدا نباشد.

17. خانم­ هایی کِه موی بلند دارند وَ موی خود را دَر زیر روسی یا چادر دَر پشت سرشان می­ بندند بِه گونه ای کِه یِک برآمدگی زیر روسری یا چادر ایجاد می­ شود، این مسئله شرعاً چه حکمی دارد؟

اگر این وضع بِه گونه­ ای باشَد کِه جلب توجه نامحرم ­کند یا خانم انگشت نما شوَد وَ شکل وَ شمایل خاصی پیدا کند حرام اَست اما اگر دَر آن حد نباشد اشکالی ندارد.

18. پوشیدن کفش­ هایِ پاشنه بلند بَرای بانوان چه حکمی دارد؟

اگر موجب جلب توجه نامحرم شوَد یا خانم انگشت­ نما می ­شود جایز نیست اما اگر دَر آن حد نباشد اشکالی ندارد.

19. پوشیدن تی­ شرت­ هایِ کوتاه بَرای پسران وَ مردان بِه نحوی کِه بخشی اَز بدن دَر معرض دید قرار می­ گیرد چه حکمی دارد؟

به طورکلی اگر انسان لباسی بپوشد کِه مثلاً کوتاه اَست یا قسمتی اَز بدن پیدا اَست یا شکل وَ شمایل خاصی دارد وَ جلب توجه می­ کند وَ ممکن اَست انگشت نما شوَد وَ مردم بگویند این چه حالت وَ لباسی است، اگر دَر آن حد باشَد حرام است.

20. پوشش دختر دَر مقابل خواستگار چگونه باید باشد؟

دختری کِه هنوز عقدش با پسری کِه بِه خواستگاری او آمده خوانده نشده -ولو انگشتر هم آورده باشند- بنا بَر حکم اولی نامحرم هستند وَ حدود وَ ثغور شرعی دَر رابطه با حجاب، نگاه وَ حتی صحبت باید رعایت شود، اما یِک استثنائی وجود دارد؛ زمانی کِه خواستگار آمده، هَمه ی صحبت­ ها شده وَ توافق صورت گرفته، فقط مانده کِه پسر نامزدش را خوب ببیند کِه آیا کاملاً مورد پسند اَست یا خیر؛ گفته اند یِک نگاه بِه مو وَ اینها اشکالی ندارد آن هم احتیاط این اَست کِه لباس توری داشته باشَد وَ اَز روی آن ببیند اما این بدان معنا نیست کِه هر روز خواست صبح وَ شب راه بیفتد دخترها را ببیند پس راجع بِه شرایط صحبت بکند.

21. آیا دختربچه ها را قبل اَز رسیدن بِه سن بلوغ باید ملزم بِه رعایت حجاب کرد؟

کودک قبل اَز سن بلوغ تکلیف ندارد، ولی اَز نظر تربیتی اگر دَر معرض نگاه نامحرم است، باید تا حدودی حجاب را رعایت کند. این کار وظیفه ی پدر وَ مادر یا سرپرست کودک است. اما زمانی این کار واجب اَست کِه رعایت نکردن حجاب بَرای کودک مفسده­ داشته باشَد یا دَر معرض نگاه حرام قرار گیرد یا خوف این باشَد کِه اگر الان حجاب را رعایت نکند دَر آینده بی­ حجاب بار می­ آید وَ حجاب را مراعات نمی­ کند؛ دَر این صورت حجاب لازم اَست وَ دَر غیر این صورت خیر.

22. بعضاً دیده می­­ شوَد بعضی اَز فروشگاه­ ها یا شرکت­ ها بَرای جذب مشتری اَز دختران وَ زنان کارمند می خواهند نوع خاصی اَز آرایش وَ پوشش را داشته باشند کِه حدود شرعی دَر آن رعایت نمی­ شود. درآمدی کِه شرط بِه دست آمدنش قبول انجام چنین چیزی باشَد بَرای دو طرف کارفرما وَ کارمند چه حکمی دارد؟

نه کارمند مجاز اَست اینجا دستور کارفرما را اطاعت کند وَ حجاب را رعایت نکند یا دَر مقابل نامحرم با آرایش ظاهر شود، نه کارفرما شرعاً مجاز اَست وَ چنین حقی دارد کِه چنین دستوری دهد؛ اگر هم دستور داد آنها نمی­ توانند اطاعت کُنند وَ لذا اگر اطاعت کرده وَ حجاب را رعایت نکردند یا دَر مقابل نامحرم با آرایش حاضر شدند، کار حرامی مرتکب شده اند. اما درآمدشان، اگر کاری کِه انجام می­ دهند وَ شغلشان خلاف نباشد وَ کالایی کِه می­ فروشند فروش آن کالا اشکالی نداشته باشد، درآمد وَ مزدی کِه می­ گیرند حلال است. اما اقدام او بِه آرایش کردن یا اجبار کردن کارمندان بِه آرایش کردن، کار خلافی اَست وَ شایسته نیست کِه انسان درآمدی کسب کند کِه دَر طریق آن، کار حرام مرتکب می شود.

23. دختری دَر بیرون اَز منزل چادری اَست وَ حجاب کامل دارد اما دَر داخل منزل وَ دَر مقابل نامحرم­ هایِ فامیل لباس هایی می­ پوشد کِه حجابش کامل نیست یا حجم بدنش مشخص است. حکم این کار چیست وَ آیا تفاوتی بین نامحرم­ هایِ فامیل وَ غریبه وجود دارد؟

تفاوتی بین نامحرم­ ها وجود ندارد وَ نامحرم نامحرم است؛ ممکن اَست دَر معاشرت مسائلی وجود داشته باشد؛ مثلاً اینکه یِک خانم وقتی شوهر خواهرش بِه منزلشان می آید، با حفظ حجاب کامل، با او سر یِک سفره می­ نشیند وَ غذا می­ خورد، اما با نامحرم غریبه سر یِک سفره نمی نشیند. اما اینکه آیا محرم وَ نامحرم درجه­ بندی دارد وَ یکی بیشتر نامحرم اَست آن یکی کمتر، خیر.

24. پوشش خانم ها دَر مقابل محارم غیر اَز همسر چگونه باید باشد؟

قسمت­ هایِ خاص بدن باید پوشیده باشَد وَ نگاه بِه غیر آن قسمت ها اشکال ندارد. ولی گاهی همان جا هم حکم ثانوی بار می­ شود؛ زمانی کِه خانمی دَر معرض نگاه بد محرم خود قرار ­بگیرد یا احتمال ­دهد کِه محرمش نگاه بد دارد یا بَرای او تحریک آمیز باشَد یا اَز نظر تربیتی مشکلی وجود داشته باشَد باید آن مواضع را هم بپوشاند.

25. مصداق آرایش چیست؟

مصداق آرایش را باید عرف تعیین کند؛ یعنی عموم مردم -افرادی کِه دَر محل زندگی شخص هستند- اگر کاری را آرایش بدانند وَ خانم آن آرایش را داشته باشَد باید اَز نگاه نامحرم بپوشاند. مثلاً کرم ساده وَ معمولی را کسی آرایش نمی­ گوید.

26. منظور اَز عرف دَر بحث آرایش وَ زینت، عرف متشرعین اَست یا عرف کوچه وَ خیابان؟

سؤال کردند این عرف چه کسانی هستند؟ متدین­ ها هستند یا مردم عادی؟ جواب این اَست کِه هَمه ی مردم هستند، آنهایی کِه آرایش را تشخیص می­ دهند -ولو متشرع هم نباشند ولی آرایش را می شناسند- اگر بگویند این کار آرایش است، آرایش محسوب شده وَ دَر غیر این صورت آرایش نیست.

27. آرایش کردن زنان وَ ظاهر شدن دَر مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟

اگر خانمی آرایش داشته باشد، باید آرایشش را اَز نگاه نامحرم بپوشاند. اگر او آرایش کند بِه قصد اینکه نامحرم ببیند، این کار حرام است؛ اگر عمداً دَر نگاه نامحرم چهره ی آرایش شده اش را نپوشاند آن نیز حرام است؛ مواردی هم کِه دَر بحث پوشش خانم ها استثنا شده (گردی صورت وَ دست­ ها تا مچ) دَر صورتی اَست کِه آرایش وَ زینتی نداشته باشند.

28. کاشت ناخن وَ مژه ی مصنوعی چه حکمی دارد وَ تکلیف چنین افرادی نسبت بِه وضو وَ غسل چیست؟

اگر این کار دَر وقت نماز صورت نمی گیرد وَ شخص می­ داند کِه برداشتن مانع بعداً مشکل است، بهتر اَست این کار را نکند. ولی اگر این کار را انجام داده است، حال وقت نماز شده وَ می­ خواهد نماز بخواند وَ بِه وضو یا غسل احتیاج دارد؛ دَر این حالت باید این مانع را برطرف کند، فرقی هم نمی­ کند ناخن کاشته باشَد یا مژه ی مصنوعی، ولو اینکه این برطرف کردن با صرف وقت یا هزینه یا کمک گرفتن اَز دیگران ممکن بشود، بِه هر حال باید این مانع را برطرف کند زیرا وجود این مانع نمی گذارد آب بِه مژه­ هایِ اصلی وَ پوست برسد.

اما اگر متوجه ­شود وقت نماز دارد می­ گذرد وَ فرصت برداشتن این مانع نیست یا هزینه ی بسیار بالایی لازم اَست کِه الان این هزینه را ندارد یا برداشتنش بسیار دشوار وَ سخت اَست وَ نتواند بردارد، آن وقت تکلیف وَ وظیفه عوض می­ شود؛ بِه این معنا کِه چون مانع وجود دارد باید وضو وَ غسل جبیره انجام دهد وَ نمازش را بخواند.

29. حکم استفاده اَز لوازم آرایشی وَ انواع کرم­ ها وَ لاک چیست وَ تکلیف وضو وَ غسل کسی کِه استفاده کرده اَست چیست؟

آراستگی وَ آرایش کردن بَرای خانم­ دَر صورتی کِه نخواهد دَر نگاه نامحرم ظاهر شود، بَرای شوهر یا حضور دَر مجلس زنانه­ کِه هیچ مرد نامحرمی وجود ندارد اشکالی ندارد؛ اما اگر خدای ناکرده این آرایش بَرای نامحرم باشَد یا می­ داند دَر معرض نگاه نامحرم قرار می­­ گیرد، آرایش کردن بَرای نامحرم حرام است.

الآن اگر شخص آرایش کرده باشد، تکلیفش بَرای وضو وَ غسل چیست؟ اگر آرایش دَر حدی اَست کِه آب بِه پوست نمی رسد حتماً باید آن را برطرف کند اما اگر وضعیتی دارد کِه نمی­ تواند آرایش را برطرف کند، مثلاً وقت نماز می­ گذرد یا اینکه اینها الان برطرف نمی­­ شوَد یا خیلی سخت اَست وَ یا موادی لازم دارد کِه الان دَر دسترس نیست یا هزینه­ اش را ندارد، دَر این حالت اَز باب ناچاری تکلیف عوض می­ شوَد وَ با همان حالت وضو می­ گیرد یا غسل می­ کند وَ حکم وضو وَ غسل جبیره را پیدا می کند.

30. استفاده اَز عطر وَ ادکلن بَرای خانم­ ها چه حکمی دارد؟

استفاده اَز عطر وَ ادکلن اگر بَرای شوهر یا حضور دَر مجلس زنانه یا دَر جمع محرم ها باشَد اشکالی ندارد اما عطر وَ ادکلنی کِه موجب توجه نامحرم شوَد یا ممکن اَست نامحرم استشمام ­کند وَ تحریک شوَد حرام است.

31. حکم استفاده اَز لوازم آرایشی کِه بعضاً مضر هستند چیست؟

اگر ضرر قابل توجه داشته باشند، استفاده اَز آنها حرام است؛ ممکن اَست برخی آرایش­ ها سوزش یا درد مختصری داشته باشَد ولی ضرر معتنابهی نداشته باشد، کِه اشکالی ندارد.

به هر حال تشخیص با خود مکلف اَست یا بِه تشخیص متخصص اعتماد کنند. ممکن اَست کسی بیماری پوستی داشته باشَد وَ استفاده اَز یِک نوع لوازم آرایش بَرای او مضر باشَد نه بَرای افراد دیگر کِه دَر این صورت استفاده اَز آن بَرای او حرام است.

32. تتو کردن ابرو وَ سایر اعضای بدن چه حکمی دارد وَ وظیفه ی مکلف نسبت بِه وضو وَ غسل چیست؟

تتو کردن اگر بَرای بدن ضرر قابل توجهی داشته باشَد یا تصاویر مستهجن یا مطالب باطلی را بَر بدن تتو کُنند جایز نیست؛ اما اگر بَرای بدن ضرری نداشته باشَد وَ مطالبی کِه نوشته شده، مطالب یا نماهای حرامی نباشد وَ مفسده­ ی دیگری بَر این کار مترتب نشود اصلش اشکالی ندارد؛ اگرچه مستحب وَ پسندیده هم نیست.

تتو کردن همچنین نسبت بِه وضو وَ غسل -آن چیزی کِه امروزه متداول اَست دَر تتو کردن کِه جوهر زیر پوست می رود- مانع نیست وَ وضو وَ غسل فرد اشکالی ندارد.

اما حکم تتو کردن اَز جهت دیگر این اَست کِه اگر خانمی ابرو یا دستش را تتو کرده وَ آرایش محسوب شوَد ولو آرایش ساده، باید اَز نگاه نامحرم بپوشاند.

33. آیا اپیلاسیون بدن جایز است؟

اپیلاسیون با لحاظ دو شرط جایز است:

اول اینکه این کار ضرری نداشته باشد. اگرچه این برمی­ گردد بِه تشخیص خود مکلف یا متخصصان؛

دوم اینکه مستلزم کار حرامی نباشد؛ یعنی نگاه یا لمس حرام دَر بین نباشد.

اما اگر ضرر داشته باشَد یا مستلزم کار حرامی مثل لمس وَ نظر حرام باشَد جایز نیست.

34. آیا بلند بودن ناخن خانم­ ها جایز است؟ آیا زینت محسوب می­ شوَد وَ اَز نگاه نامحرم باید پوشانده شود؟

بلند بودن ناخن خانم­ ها اشکال ندارد اما بِه شرط اینکه غیرمتعارف نباشد کِه انگشت نما شوند؛ بِه هر حال اگر زینت محسوب شوَد باید اَز نگاه نامحرم بپوشانند.

35. حکم پوشش بَرای ابروی برداشته شده یا رنگ شده ی خانم­ ها چیست؟

اگر دَر حدی اَست کِه عرفاً می­ گویند آرایش یا رنگ کرده وَ یا ابرو برداشته باید اَز نگاه نامحرم بپوشاند، اما اگر نه مختصر اَست کِه عرفاً نمی­ گویند آرایش کرده، پوشاندنش واجب نیست.

36. حکم استفاده اَز موی مصنوعی توسط خانم­ ها وَ نمایش دادن آن بِه نامحرم چیست؟

اصل استفاده اَز موی مصنوعی اگر مانع وضو نباشد وَ مفسده­ نداشته باشَد اشکال ندارد اما بنا بَر احتیاط واجب باید اَز نگاه نامحرم پوشانده شود.

37. حکم تراشیدن ریش یا قسمت­ هایی اَز گونه یا ریش پروفسوری چیست؟

تراشیدن با تیغ یا وسایل وَ ماشین­ هایی کِه مثل آن می­ تراشند بنا بَر احتیاط جایز نیست اما اصلاح گونه­ ها وَ زیر گلو اشکالی ندارد وَ ریش بِه اصطلاح پروفسوری بنابر احتیاط جایز نیست.

38. آیا اَز نظر شرعی فرقی بین آرایش کم وَ عمده وجود دارد؟

فرقی بین آرایش کم وَ عمده نیست اگر خانم کاری کرده کِه عرفاً می­ گویند آرایش کرده مثلاً ابروها یا چشم را مداد کشیده یا رژ لب زده اَست وَ مقابل نامحرم نپوشانده اَست حرام است. اما اگر دَر حدی نیست کِه عرفاً بگویند آرایش کرده مثلاً کرمی زده وَ کمی زیباتر شده اَست پوشاندنش اَز نگاه نامحرم واجب نیست.

39. برخی بانوان پلک پایین را با مداد سیاه می­ کنند؛ آیا این کار بَرای وضو مشکل ایجاد می­ کند؟

اگر جرم داشته باشَد دَر حدی کِه روی پوست را گرفته وَ مانع رسیدن آب شوَد یا دَر حدی اَست کِه شک دارد مانع اَست یا نه، باید برطرف کند تا مطمئن شوَد چیزی روی پوست نیست اما اگر صرفاً رنگ اَست وَ مانع جرمی نیست اشکالی ندارد.

40. آیا محو کردن لک­ هایِ پوست با کرم­ هایِ آرایشی وَ حضور با این حد اَز آرایش دَر جایی کِه نامحرم حضور دارد اشکال دارد؟

اگر صرفاً لک­ هایِ صورت را برطرف کند یا کرمی زده وَ صورتش کمی شفاف شده اَست یا مثلاً کرم ضدآفتاب یا سفیدکننده زده اما دَر حدی نیست کِه بگویند آرایش کرده است، پوشاندنش اَز نگاه نامحرم واجب نیست اما اگر بیش اَز این مقدار اَست کِه می­ گویند آرایش کرده ولو آرایش کم باشَد باید اَز نگاه نامحرم بپوشاند.

41. برخی اَز خانم­ ها خط چشم وَ خط لب را تتو می­ کنند. آیا پوشاندن صورت با این حالت اَز نگاه نامحرم واجب است؟

به هر حال اگر کاری انجام دهد کِه بگویند آرایش کرده باید اَز نگاه نامحرم بپوشاند.

42. اخیراً رایج شده اَست کِه برخی پسران وَ مردان ابرو برمی­ دارند؛ آیا این کار اشکال دارد؟

به طورکلی آرایش زنانه بَرای مردان وَ آرایش مردانه بَرای زنان حرام است. اَز نظر اسلام آن شخصیت وَ تشخص مردانه بَرای مردان باید حفظ شوَد وَ آن شخصیت زنانه هم بَرای زنان؛ همچنان کِه گفته اند لباس خاص خانم ها را آقایان نپوشند وَ لباس خاص مردان را زنان نپوشند مگر بَرای یِک غرض عقلایی مثلاً اجرای فیلم یا نمایش.

43. چه زینت ­، آرایش وَ زیورآلاتی بَرای مردان حرام است؟

آرایشی کِه متناسب با مردان باشد، جلف وَ سبک نباشد کِه فرد انگشت نما شود، اشکالی ندارد اما اگر مثل برخی کِه موی سرشان را بِه گونه ­ای ماشین می کُنند کِه دَر جامعه انگشت نما می­ شوند وَ هَمه نگاه می­ کُنند کِه این چه شکلی است، حرام است.

از نظر زیورآلات طبق حکم کلی استفاده ی طلا بَرای مردان حرام است؛ حال انگشتر، حلقه یا گردنبند باشد، مربوط بِه دامادی باشَد یا غیر اَز آن، یِک بار بپوشد یا ده بار، کلاً طلا بَرای مردان حرام اَست اَز هر نوعی کِه باشد؛ چه طلای سفید باشَد چه طلای زرد وَ دَر نماز هم اگر مرد زیور طلا داشته باشَد مثلاً گردنبند، حلقه، انگشتر یا... نمازش باطل است.

در مورد طلای سفید، اگر چیزی کِه طلای سفید نامیده می شوَد همان طلای زرد اَست کِه بَر اثر مخلوط کردن ماده ای، رنگ آن سفید شده، حرام اَست ولی اگر عنصر طلا دَر آن بِه قدری کم اَست کِه عرفاً بِه آن طلا نمی گویند مانع ندارد وَ پلاتین نیز اشکال ندارد.

داعش پوشیدن کفش پاشنه بلند را ممنوع کرد!/دستگیری ساندویچ فروش داعشی در کرمانشاه + عکس

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :