سازمان همکاری شانگهای وَ چشم انداز عضویت دائم ایران

تاریخ انتشار پست : 1395-4-10 دسته : سیاسی
سازمان همکاری شانگهای درخواست عضویت دائم ایران را نپذیرفت

با نگاه جدی تر ایران بِه شرق وَ توسعه پیمان شانگهای ایران خواهان عضویت دائم دَر آن اَست کِه تاکنون عملی نشده است.


به نقل از گروه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان همکاری هایِ شانگهای یِک سازمان امنیتی- اقتصادی اَست کِه دَر 15 ژوئن سال 2001 تأسیس شد. این سازمان دَر واقع ترکیب جدید سازمان شانگهای 5 اَست کِه دَر سال 1996 پس اَز امضای تعهدنامه امنیت نظامی نقاط مرزی توسط پنج کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان وَ تاجیکستان بِه وجود آمده بود.

**فروپاشی شوروی، سرشروع تحول مناسبات دَر آسیای مرکزی

با تجزیه اتحاد جماهیر شوروی دَر سال 1991 جمهوری هایِ جدیدی دَر منطقه آسیای مرکزی سر برآوردند کِه تا پیش اَز این دَر اداره امور خود متکی بِه شوروی بودند. اَز بین رفتن نقش حمایتی شوروی موجب بروز مشکلات امنیتی مختلفی دَر این منطقه شد. بروز جنگ داخلی خونین تاجیکستان دَر سال 1992 کِه بِه کشته شدن 50 تا 100 هزار نفر اَز مردم این کشور شُد وَ ناتوانی دولت این کشور دَر مهار جنگ نشان اَز عمق بی ثباتی دَر منطقه را داشت. اَز سوی دیگر فقدان نیروی نظامی کارآمد، مشکلات اقتصادی، افراط گرایی مذهبی وَ جدایی طلبی قومی معضلاتی بودند کِه کشورهای تازه تأسیس با آن دست وَ پنجه نرم می کردند.

در سال هایِ ابتدایی استقلال جمهوری هایِ جدید این گمان وجود داشت کِه تأمین امنیت این منطقه بِه روسیه مربوط نمی شوَد ولی ضرورت ایجاد ثبات دَر منطقه وَ سیاست اوراسیایی گرایی جدید روسیه (احیای نفوذ وَ اقتدار دَر آسیای مرکزی) موجب شُد کِه تأمین امنیت کشورهای تازه تأسیس دَر اولویت سیاست خارجی این کشور قرار گیرد. اَز طرف دیگر نشانه هایِ بروز افراط گرایی مذهبی دَر منطقه مرزی مسلمان نشین چین دیده می شُد کِه موجب نگرانی دولت این کشور بود، همچنین لزوم دسترسی بِه منابع انرژی دریای کاسپین وَ خطر روزافزون نیروی نظامی آمریکا دَر آسیای مرکزی توجه چین را بِه این منطقه جلب کرد. بدین ترتیب ضرورت همگرایی بَرای ایجاد ثبات وَ امنیت اَز سوی کشورهای آسیای مرکزی درک شُد وَ همکاری قرقیزستان، تاجیکستان وَ قزاقستان کِه ابزار لازم را بَرای تأمین امنیت نداشتند با چین وَ روسیه بِه امضای «تعهدنامه امنیت نظامی نقاط مرزی» توسط این پنج کشور انجامید. بِه موجب این تعهدنامه کشورهای امضا کننده متعهد شدند کِه امنیت را دَر مرزهایشان ایجاد کُنند وَ نقش اصلی دَر این تأمین امنیت را چین وَ روسیه بِه عهده گرفتند. بعد اَز آن جلسات این مجمع با نام شانگهای 5 (Shanghai Five) بِه تناوب دَر کشورهای عضو برگزار می شُد کِه ایجاد امنیت وَ ثبات مرزی را پیگیری می کرد.

روسیه, ایران, سازمان همکاری شانگهای, سازمان همکاری شانگهای چشم انداز عضویت دائم ایران

روسیه, ایران, سازمان همکاری شانگهای, آسیای مرکزی, چین

چین توانست دَر پی این جلسات مشکلات مرزی خود را با کشورهای قزاقستان وَ قرقیزستان حل وَ فصل نماید.

برای روسیه نیز این سازمان وَ توسعه آن می توانست دَر مسیر دفع تهدیدات امنیتی وَ مقابله با سیاست برتری جویانه آمریکا دَر غرب آسیا وَ آسیای مرکزی موثر واقع شود. بعد اَز این، افزون بَر تأمین آرامش وَ ثبات دَر مرزها اهداف دیگری همچون مبارزه با افراطی گری دینی وَ جنبش هایِ جدایی طلبی وَ قاچاق مواد مخدر، سلاح وَ انسان دَر دستور کار این مجمع قرار گرفت.

در سال 2001 میلادی، چین میزبان اعضای این سازمان بود. دَر این اجلاس ازبکستان نیز کِه دچار معضلات مشابه بود بِه عنوان عضو جدید پذیرفته شُد وَ سازمان شانگهای پنج بِه شانگهای شش تبدیل شُد تا اینکه دَر 15 ژوین سال 2001 میلادی بیانیه تشکیل سازمان همکارهای شانگهای بِه هدف افزایش سطح همکاری ها، توسط این شش کشور امضا شُد وَ سازمان مذکور سازمان همکاری هایِ شانگهای (Shanghai cooperation organization) یا بِه صورت خلاصه SCO نام گرفت.

**همگرایی کشور ها دَر پرتو پیمان شانگهای

با وجود اینکه اعضای سازمان همواره تلاش داشتند کِه تمرکز فعالیت خود را بَر مسائل منطقه ای بگذارند اما حضور دو قدرت بزرگ چین وَ روسیه وَ اظهارنظرهای سران این دو کشور دَر حاشیه اجلاس ها، این سازمان را دَر آستانه فرامنطقه ای شدن قرار داده است. بَرای مثال بیانیه هشت صفحه ای رهبران چین وَ روسیه پیش اَز برگزاری اجلاس دَر آستانه پایتخت قزاقستان کِه دَر آن سیاست هایِ یِک جانبه گرایانه امریکا مورد انتقاد قرار گرفته بود خود مؤید این مطلب است.

اجلاس سران سازمان شانگهای دَر سال 2005 اَز آمریکا خواست برنامه زمان بندی بَرای خروج اَز پایگاه هایِ نظامی آسیای مرکزی ارائه دهد. بَر اساس این درخواست نیروهای آمریکایی دَر پایان سال 2005، پایگاه نظامی ازبکستان را ترک کردند. بسیاری اَز رسانه هایِ غربی این تحول را بِه مثابه ظهور یِک قدرت جدید دَر منطقه تلقی کردند.

سازمان همکاری شانگهای, آسیای مرکزی, ایران, سازمان همکاری شانگهای چشم انداز عضویت دائم ایران


به تدریج دَر چند اجلاس سازمان شانگهای چند تفاهم نامه بَرای تحکیم وَ گسترش همکاری ها دَر مسائل امنیتی وَ اقتصادی بِه امضا رسید.

اعضای این سازمان دَر طی سالهای فعالیتشان پیمانهای امنیتی وَ نظامی زیادی را با یکدیگر امضا کردند کِه بِه موجب آن دَر مقابله با تنهشای نظامی هر یِک اَز اعضا با هم همکاری می کنند. همکاریهای اقتصادی یکی دیگر اَز حوزه هایِ فعالیت این سازمان است.

در روز بیست وَ سوم سپتامبر سال 2003 میلادی توافق نامه ای بین اعضای این سازمان بَرای توسعه همکاریهای اقتصادی امضا شد. دَر این اجلاس، "ون جیابایو"، رئیس جمهور چین، یکی اَز اهداف مهم سازمان را ایجاد منطقه آزاد تجاری اعلام کَرد کِه بِه ورود وَ خروج کالاها بِه کشورهای عضو این سازمان کمک می کند.

یک سال بعد، یعنی دَر روز 23 سپتامبر سال 2004 میلادی، توافق نامه جدیدی کِه دَر بَر گیرنده 100 فعالیت وَ طرح خاص بود توسط کشورهای عضو این سازمان امضا شُد وَ حوزه عملکرد اعضا دَر توسعه فعالیتهای اقتصادی را دقیق تر تعریف کرد.

در جلسه بعدی کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای کِه دَر مسکو برگزار شده بود اجرای پروژه هایِ مشترک دَر حوزه انرژی نیز مورد توافق قرار گرفت.

در روز 26 اکتبر سال 2005 میلادی کشورهای عضو این سازمان توافق نامه ای با یکدیگر امضا کردند تا بِه موجب آن دَر بخش نفت وَ گاز وَ پروژه هایِ انرژی با هم همکاری داشته باشند. اکتشاف وَ استخراج حوزه هایِ هیدروکربنی جدید وَ استفاده مشترک اَز منابع آبی اَز دیگر مفاد این توافق نامه بود.

همچنین ایجاد کنسول بین بانکی سازمان همکاریهای اقتصادی یکی دیگر اَز فعالیتهای اقتصادی این سازمان بود کِه نخستین جلسه رسمی آن دَر روزهای 21 وَ 22 فوریه سال 2006 میلادی دَر پکن برگزار شد.

سومین بخش اَز همکاریهای کشورهای عضو سازمان دَر بخش فرهنگی است. طبق نقل ازهای موجود دَر روز 12 اوریل سال 2002 میلادی وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری هایِ شانگهای جلسه ای تشکیل دادند وَ تفاهم نامه ای را با یکدیگر امضا کردند. همچنین دَر روزهای 27 وَ 28 آوریل سال 2006 سومین گردهم آیی فرهنگی این کشورها دَر ازبکستان برگزار شد.

به این ترتیب سازمان همکاری شانگهای اَز یِک سازمان منطقه ای با کار ویژه ی امنیتی بِه یِک سازمان فرامنطقه ای وَ چند بعدی تبدیل شُد کِه تأمین کننده منافع گوناگون اعضای آن بود.

**فرصت هایِ پیش روی سازمان شانگهای

از جمله فرصت هایی کِه دَر اجلاس سران این سازمان مورد تأکید قرار گرفته است، مسئله همکاری هایِ اقتصادی منطقه ای است. کشورهای عضو اعتقاد دارند کِه اقتصاد اعضای این سازمان مکمل یکدیگر اَست وَ زمینه هایِ زیادی بَرای همکاری هایِ اقتصادی دَر زمینه هایِ تجارت، ترانزیت وَ انرژی وجود دارد. همکاری دَر عرصه نفت وَ گاز می تواند بخش مهمی اَز این همکاری را تشکیل دهد، خصوصا اینکه هم تولیدکنندگان انرژی وَ هم مصرف کنندگان آن دَر زمره اعضای این سازمان قرار دارند.

تحولات جهانی دَر دهه اخیر موجب توجه بیشتر بِه توسعه شده است. ظهور قدرت هایِ جدید اقتصادی مصرف انرژی دَر دنیا را افزایش داده است. دَر این میان آسیا بِه عنوان پویاترین منطقه اقتصادی دنیا بالاترین حساسیت وَ ویژگی ضربه پذیری دَر بحث "امنیت انرژی" را دارد است. مصرف انرژی دَر آسیا اَز بالاترین نرخ رشد دَر دنیا برخوردار است. دَر میان کشورهای آسیایی چین با داشتن بالاترین میزان مصرف وَ نرخ رشد مصرف وَ نیز برخورداری اَز سریع ترین رشد اقتصادی، نگرانی هایِ جدی دَر خصوص تضمین جریان انرژی مورد نیاز اقتصاد خود دارد. زیرا دستیابی بِه منابع مطمئن انرژی، عاملی اساسی دَر تضمین تداوم مدرنیزاسیون بِه مثابه انتخاب استراتژیک چین است. رشد سریع اقتصادی باعث شُد کِه طی ده سال مصرف انرژی چین 90 درصد رشد داشته باشد. بِه همین جهت تأمین انرژی اَز کشورهای تولید کننده نفت وَ گاز اعضای سازمان همکاری شانگهای بَرای چین وَ دَر مرحله بعدی هند بسیار با اهمیت می باشد.

از سوی دیگر، پذیرش عضویت سه کشور ایران، هند وَ پاکستان بِه صورت ناظر دَر سازمان شانگهای اَز نقطه نظر همکاری هایِ منطقه ای، توانمندی ها وَ ظرفیت هایِ این سازمان را - چنانچه اراده محکمی دَر پشت آن وجود داشته باشَد - بِه طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. برخورداری اَز قریب بِه یِک سوم جمعیت دنیا وَ بخش اعظم منطقه اورآسیا با منابع فراوان انرژی وَ قرار گرفتن دَر یِک موقعیت ژئواستراتژیک میان دو قطب پیشرفته اقتصادی دنیا یعنی شرق آسیا وَ غرب اروپا، سازمان همکاری شانگهای را اَز منظر عناصر زیربنایی توسعه بسیار قدرتمند وَ توانا ساخته است. علاوه بَر این، برخورداری چهار عضو اَز ده عضو اصلی وَ ناظر سازمان اَز توانمندی هسته ای، این سازمان را اَز لحاظ سخت افزار نظامی نیز دَر مرتبه بالایی قرار می دهد.

ایران, روسیه, سازمان همکاری شانگهای, سازمان همکاری شانگهای چشم انداز عضویت دائم ایران


کشورهای عضو وَ ناظر سازمان همکاری شانگهای روی هم نه تنها بزرگ ترین توان اقتصادی، نظامی، هسته ای وَ فضایی دنیا را دارا هستند، بلکه بیشترین تولیدکننده وَ مصرف کننده انرژی دَر دنیا نیز می باشند. مساحت کشورهای عضو (اصلی وَ ناظر) این سازمان روی هم بیش اَز ۲۵٫۱ میلیون کیلومتر مربع یا یِک چهارم سطح خشکی هایِ زمین است.

قسمت اعظم جمعیت اعضای رسمی وَ ناظر سازمان همکاری شانگهای دارای مذاهب کاملاً متفاوتی می باشند. کشورهای چین وَ مغولستان بِه بودیسم، روسیه بِه کلیسای شرقی ارتدکس، هند بِه مذهب هندو وَ ایران، پاکستان وَ کشورهای آسیای مرکزی بِه اسلام اعتقاد دارند وَ دَر مجموع چهار مذهب وَ تمدن هایِ کهن دَر سازمان همکاری شانگهای دَر کنار هم دیده می شوند. کشورهای عضو وَ ناظر می توانند ضمن احترام بِه ادیان، فرهنگ ها وَ تمدن هایِ مختلف یکدیگر، دَر چارچوب همکاری هایِ فرهنگی کِه اَز جمله اهداف سازمان نیز اعلام شده، نمادی اَز تفاهم وَ گفتگوی ادیان وَ تمدن ها را بِه نمایش بگذارند. پوتین رئیس جمهور روسیه قبل اَز تشکیل اجلاس سران دَر شانگهای بِه مناسبات دهمین سالگرد تأسیس این تشکل دَر مقاله ای اهداف سازمان همکاری شانگهای را مورد توجه قرار می دهد وَ دَر بخش فرهنگی توسعه همکاری وَ همزیستی پیروان ادیان اسلام، مسیحی وَ بودا را یکی اَز اهداف این سازمان می نامد وَ امیدوار اَست کِه این همکاری میان فرهنگ ها وَ تمدن ها بِه میراث فرهنگی جهانی کمک نماید.

**عضویت ایران

ایران دَر سالهای پایانی قرن بیستم نگاه عمیق تری بِه کشورهای ماوراء همسایگان جدید انداخت وَ عمق استراتژیک خود را دَر همکاری با کشورهای آسیایی یافت. چین، هند، مالزی وَ اندونزی کشورهایی بودند کِه با توجه بِه هویت آسیایی خود ، جمعیت فراوان، رشد سریع وَ پیشرفت دَر بخش هایِ صنعتی وَ تکنولوژیک توجه ایران را جلب نمودند. همچنین دَر سالهای اول قرن بیست وَ یکم بِه تدریج بازار تقاضای انرژی بصورت کلی وَ سوخت هایِ فسیلی بصورت خاص اَز اروپا وَ آمریکا بِه شرق متمایل گردید وَ با توجه بِه نیاز فزاینده بِه نفت وَ گاز دَر کشورهای چین، ژاپن ، کره جنوبی وَ هند، ایران تعادل عرضه وَ تقاضا را دَر تعامل بیشتر با کشورهای آسیایی یافت . بنا بَر این سیاست همگرایی وَ همکاری منطقه ای دَر دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

در همین راستا ایران دَر سال ٢٠٠٥ بِه عنوان عضو ناظر بِه سازمان همکاری شانگهای پیوست وَ یِک سال پس بَرای عضویت کامل دَر این سازمان درخواست داد.

برخی اَز تحلیلگران موافق با پیوستن ایران بِه سازمان همکاریهای شانگهای معتقدند کِه اَز آنجائیکه ایران با 15 کشور همسایه خود مرز مشترک زمینی دارد وَ بیشتر این کشورها دَر گذشته بنوعی ایران را مورد تهاجم وَ یا تهدید قرار داده وَ یا این ظرفیت بالقوه را دارند کِه دَر آینده نیر با ایران خصومت ورزند ، لذا عضویت ایران می تواند بَرای این کشور امنیت زا باشد. همچنین رویکرد مقابله گر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اقدامات سلطه گرانه ی آ مریکا با توجه بِه اینکه سازمان همکاری شانگهای، تبدیل بِه سدی دَر مقابل آمریکا وَ نفوذ غرب دَر منطقه شده است، بِه طور جدی تری قابل پیگیریست.

اما برخی اَز تحلیلگران معتقدند پیمان شانگهای می تواند دَر کنترل وَ یا محدود سازی تهدید افراط گرایی اسلامی دَر قالب گروه هایِ تروریستی مانند طالبان وَ القاعده نقش ایفا نماید اما نگرانی هایِ امنیتی ایران فراتر اَز محدود جغرافیائی وَ تهدیدهای نرمی اَست کِه دَر زیر چتر سازمان شانگهای قرار می گیرد.. آینده عراق وَ موضوع جنگ داخلی این کشور وَ خطر بالقوه ی داعش، حضور نیروهای نظامی وَ ارتباطی آمریکایی دَر خلیج فارس، حالت سرزمین هایِ اشغالی وَ دولت اشغالگر قدس، مساله ی یمن، بحرین وَ سوریه وَ ازدیاد فشار بِه کشورهای تولیدکننده نفت بَرای افزایش تولید دَر جهت کاهش قیمت آن اَز جنس دیگرند وَ دَر نقاط دیگر ایران را هدف گرفته اند کِه احتمالا شانگهای نمی تواند بِه ایران دَر این موارد کمکی بنماید تنها نباید وَ مقابله با این معضلات نیازمند بِه کار بستن ساز وَ کار هایِ دیگریست.

در هر حال روابط ایران با سازمان همکاری شانگهای فارغ اَز مسائل امنیتی دَر ابعاد اقتصادی وَ فرهنگی هم منافع زیادی دارد وَ کمتر کسی دَر این مورد تردید دارد.

چین, ایران, آسیای مرکزی, سازمان همکاری شانگهای چشم انداز عضویت دائم ایران


ایران بعد اَز عضویت ناظر دَر پیمان شانگهای ، دَر مقاطع گوناگون دَر خواست خود مبنی بَر عضویت دائم دَر این سازمان را مطرح کرد، بَر اساس مقررات پیمان شانگهای تا کنون مانع اصلی دربرابر این خواسته ی ایران تحریم هایِ بین المللی بودند کِه بِه دنبال اجرایی شدن برجام وَ رفع تحریم هایِ تحمیلی علیه ایران این مانع برداشته شده است.

با وجود اینکه درخواست عضویت دَر سازمان همکاری شانگهای اَز سوی ایران مطرح شده، اما حضور این کشور دَر ابعاد متفاوت بِه پیشبرد هرچه موثر تر اهداف این پیمان بیانجامد چرا کِه تحقق بسیاری اَز مسائل امنیتی دَر منطقه وابستگی مستقیمی بِه ایفای نقش ایران دارد وَ اَز این جهت بِه نفع سایر کشور هایِ عضو است.

نشست اخیر این سازمان دَر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. روسیه دَر دفعات مکرر تمایل خود را بَرای حضور دائمی ایران اعلام کرد؛ "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه دَر سخنرانی خود دَر نشست سران اعلام کَرد هیچ مانعی بَرای عضویت ایران دَر سازمان همکاری شانگهای وجود ندارد. همچنین "اتامبایف" رییس جمهوری قرقیزستان گفت: امضا وَ اجرای برجام شرایط عضویت رسمی جمهوری اسلامی ایران دَر سازمان همکاری شانگهای را دَر آینده ای نزدیک فراهم کرده است؛ اماگفته می شُد اَز طرف برخی کشور ها همچنان بَرای عضویت دائم ایران مخالفت هایی صورت می گیرد. "وانگ یی"، وزیر خارجه چین ماه گذشته گفته بود کِه چین هم اکنون تمرکز خود را بَر روی عضویت هند وَ پاکستان دَر این سازمان متمرکز کرده است. دَر نهایت بِه تازگی اعلام شُد کِه پاکستان بِه عضویت دائم این سازمان درآمد. بنابراین بِه نظر می رسد عضویت دائم ایران دَر اجلاس هایِ آتی بررسی شود.

نقل از اَز محمدعلی صارمی

طرح مسئله عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بوسیله روسیه

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :