طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آبرسانی به شش روستای شهرستان خوی

آبرسانی به شش روستای شهرستان خوی

اجرای پروژه آبرسانی در روستای دیزج حاتم خان شهرستان چایپاره

اعتبارات مورد نیاز برای آبرسانی به شش روستای شهرستان خوی نیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.

خوی, آذربایجان غربی, آبرسانی, آبرسانی شش روستای شهرستان خوی

خوی, آذربایجان غربی, آبرسانی
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، این پروژه ها شامل مجتمع شوربلاغ، قوروق وقشلاق است که بخشی از اعتبارات مورد نیاز آنها ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.

مجتمع شوربلاغ شامل روستاهای ملاجنود، شوربلاغ، آباطی وحصارتپه است که آب آشامیدنی 547خانوارروستایی با دوهزارو299نفر جمعیت را تامین خواهد کرد.

برای اتمام این پروژه ها که پیش بینی می شود دردهه فجر سال جاری بهره برداری ازآنها آغازشود، 16کیلومتر خط انتقال، 20کیلومتر شبکه توزیع، حفر یک حلقه چاه واحداث موتورخانه ونیرورسانی درنظر گرفته شده است.

اعتبار کلی این پروژه 22میلیاردو500میلیون ریال است که از این میزان شش میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.

آبرسانی به روستای قوروق شهرستان خوی نیز پنج میلیارد ریال ازاعتبارات صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص داده است.

اعتبار کلی این پروژه 16میلیارد ریال است که با اتمام آن دردهه فجر سال جاری آب آشامیدنی سالم وبهداشتی 446خانوار با یکهزارو525نفر جمعیت تامین خواهد شد.

دراجرای این پروژه شش کیلومتر خط انتقال، 15کیلومتر شبکه توزیع، حفر یک حلقه چاه، مخزن 500متر مکعبی، نیرورسانی واحداث یکباب موتورخانه پیش بینی شده است.

برای آبرسانی به روستای قشلاق شهرستان خوی نیز پنج میلیارد ریالاز محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است. اعتبار کلی این پروژه 17میلیارد ریال برآورد شده است.

عملیات اجرایی این پروژه نیز تا دهه فجر سال جاری اتمام و386خانوار با یکهزارو324نفر جمعیت از آب آشامیدنی سالم وبهداشتی برخوردار خواهند شد.

چهارکیلومترخط انتقال، 15کیلومتر شبکه توزیع، حفر یک حلقه چاه، احداث موتورخانه، مخزن بتنی 300متر مکعبی ونرورسانی دراین پروژه پیش بینی شده است

شروع آبرسانی به 21 روستای شهرستان بم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات