طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
آسمان صاف و دریا آرام

برای 2روز آینده مدل های هواشناسی حاکمیت جو پایدار را بر روی استان نشان می دهد.

دریا ارام, اسمان صاف, هرمزگان, آسمان صاف دریا آرام

دریا ارام, اسمان صاف, هرمزگان
به نقل از خبرنگار طاها پخش از طاها پخشسدیدی کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت آسمان صاف و دریا نسبتا آرام است.
وی افزود:فردا برای غرب استان رشد ابر پیش بینی می شود.
در24ساعت گذشته حاجی آباد با 11 درجه سانتی گراد خنک ترین شهر و میناب با 37 درجه سانتی گراد گرم ترین شهر در استان بوده است.
کمینه و بیشینه دمای شهر بندرعباس نیز در این مدت بین 19 تا35 درجه سانتی گراد اعلام شده است.

facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات