طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیاجرایی نشدن پروژه های نیمه تمام در تالش

اجرایی نشدن پروژه های نیمه تمام در تالش

عدم اجرایی شدن پروژه های نیمه تمام در تالش

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال گفت: از ابتدای امسال تاکنون هیچ کدام از پروژه های نیمه تمام در تالش بزرگ اجرایی نشده است.

مجلس, شکری, تالش, اجرایی نشدن پروژه نیمه تمام تالش

مجلس, شکری, تالش

محمود شکری در مصاحبه با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به روند اجرای پروژه های نیمه تمام در شهرستان های تالش، ماسال و رضوانشــهر اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون هیچکدام از پروژه های نیمه تمام در شهرستان های مذکور اجرایی نشده است.


وی به قول محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور مبنــی بر به صدا در آمدن ســوت قطار تا پایــان دوره این دولــت در گیلان اشاره کرد و افزود: امیدواریم قول نوبخت مانند دولت گذشته نباشــد و مردم سوت واقعی قطار را بشنوند.


نماینده مردم تالش، رضوانشــهر و ماسال با بیان اینکه سخنگوی دولت پرداخت نکردن اعتبارات به دســتگاه ها برای اجرای پروژه ها را باور ندارد، تصریــح کرد: مدیران دســتگاه ها اعلام می کنند برای اجرای پروژه ها اعتبار نداریم ضمن اینکه رئیس ســازمان برنامه و بودجه به اعتراض نماینــدگان مردم در مجلس بی توجه است.


شــکری در ادامه گفت: نوبخــت مطلب را طوری بیــان می کند که اعتبــارات برای اجرای پروژه ها پرداخت شده اما مسؤولان پروژه ها را اجرا نکردند.

عضو کمیسیون اقتصلدی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان های رضوانشــهر و ماســال اداره حمــل و نقل و پایانه ها را نــدارد، بیان کــرد: اســتقرار اداره حمــل و نقــل در شهرستان های مذکور نیازمند توجه اداره کل حمل و نقل و پایانه های گیلان است.


شــکری با بیــان اینکــه دولت هــا باید مصوبات همدیگر را قبول داشــته باشند، خاطرنشــان کــرد: 10 ســال گذشــته مطالعــات ایجــاد بندر در تالش توســط کارشناســان داخلی و خارجی انجام شده اما اکنون پاســخی بــرای ارائــه به مردم نداریم.


وی به پرداخــت نکردن اعتبــارات برای اجرای پروژه های راه و شهرســازی گیلان توسط ســازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و یادآور شد: بهتر اســت کارکنان دستگاه مذکور به علت نبود اعتبارات مدت شش ماه مرخصی بروند و این اداره تا پایان سال تعطیل شود.بدهی های شهرداری تهران و پروژه های نیمه تمام مانعی برای تحقق برنامه 5 ساله
برچسب ها: , ,
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات