طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیاد اره زند گی با حد اقل 1905 تومان د ر د وران جنگ

اد اره زند گی با حد اقل 1905 تومان د ر د وران جنگ

آزادی پدرنیازمند۸۰میلیون تومان / دلو چاه،کارگری را روانه زندان کرد

زهرا علی اکبری در روزنامه اعتماد نوشت: بررسی بود جه کل کشور د ر سال های جنگ نشان می د هد ، ایران جنگ هشت ساله را با بود جه ای کمتر از ١٠٠ میلیارد د لار اد اره کرد ه است.


اقتصاد ایران زهرا علی اکبری در روزنامه اعتماد نوشت: بررسی بود جه کل کشور د ر سال های جنگ نشان می د هد ، ایران جنگ هشت ساله را با بود جه ای کمتر از ١٠٠ میلیارد د لار اد اره کرد ه است.  بود جه کل کشور د ر این سال ها به بیش از ٥ هزار و ٢٢٨ میلیارد تومان- به قیمت های ثابت- رسید ه است که تبد یل این رقم به د لار نشان می د هد بود جه کل کشور د ر این د وره هشت ساله سخت از تاریخ، نزد یک به ٩٩ میلیارد د لار بود ه است.

 با توجه به گرد شد ن اعد اد بود جه، می توان این رقم را د ر حد ود صد میلیارد د لار برآورد کرد .  خسارتی که جنگ تحمیلی متوجه ایران کرد بسیار بیش از این ارقام بود به طوری که با وجود نزد یک به سه د هه از پایان جنگ تحمیلی، برخی از خرابی های به جا ماند ه از د وران جنگ هنوز بازسازی نشد ه است. شاید اطلاع از میزان د ستمزد مرد می که پشت جبهه ها چرخ های اقتصاد کشور را به حرکت د ر می آورد ند جالب باشد .

 حد اقل د ستمزد

د وران جنگ، د وره ای بسیار حساس د ر تاریخ معاصر ایران تلقی می شود . حضور گسترد ه د اوطلبان برای حضور د ر جبهه از مهم ترین د لایل ایستاد گی ایران د ر برابر کشوری بود که حمایت گسترد ه جهانی را برای جنگ مقابل ایران پشت خود د اشت.

 د ر د وره هشت ساله جنگ تحمیلی، ٥ سال حد اقل د ستمزد د ر ایران افزایش نیافت. د ر سال ١٣٥٩ حد اقل د ستمزد برابر با ١٩٠٥ تومان د ر ماه بود . این د ستمزد تا سال ١٣٦٣ د وام آورد و شرایط خاص کشور مانع از افزایش د ستمزد ها د ر این د وران شد . د ر سال ١٣٦٤ حد اقل د ستمزد د ر هر ماه به ٢١٦٠ تومان افزایش یافت و این رقم تا د و سال د وام آورد . د ر سال های ١٣٦٦ و ١٣٦٧ نیز حد اقل د ستمزد به ترتیب ٢٢٨٠ و ٢٤٩٠ تومان شد .

رشد اقتصاد ی

بد ون ترد ید د ر د وران جنگ تحمیلی انتظاری برای رشد اقتصاد ی وجود ند اشت اما با این حال رشد اقتصاد ی ایران با نفت د ر سه سال مثبت بود . اقتصاد ایران د ر این د وره زمانی رشد اقتصاد ی مثبت ٦/١٢ د رصد تا منفی ١/١٥ د رصد را تجربه کرد .

بالاترین رشد اقتصاد ی به سال ١٣٦١ مربوط بود و کمترین رشد اقتصاد ی د ر این د وره هشت ساله نیز مربوط به سال ١٣٥٨ یعنی د ر اولین سال شروع جنگ تحمیلی بود . د ر این سال رشد اقتصاد ی با نفت منفی ١/١٥ د رصد اعلام شد . د ر صورت احتساب رشد اقتصاد بد ون نفت نیز هفت سال رشد اقتصاد ی منفی بود و تنها یک سال رشد اقتصاد ی کشور د ر این د وره بد ون محاسبه نفت مثبت برآورد شد ه است.

تورم

بررسی های تاریخی نشان می د هد د ر این د وره زمانی ایران غالبا با تورم های د و رقمی و بالا، د ست و پنجه نرم می کرد با این حال به د لیل تامین بخش مهمی از ارزاق مورد نیاز جامعه به واسطه کوپن، تورم معیشت مرد م را نشانه نمی گرفت. تورم بالا از بعد گذشت سه د هه هنوز مشکل اصلی اقتصاد ایران تلقی می شود .  د ر سال های جنگ خرید کالاهای باد وام مانند یخچال، گاز، تلویزیون و خود رو برای بخش مهمی از جامعه ایران د شوار بود و تعاونی ها با ارایه این اقلام سعی د ر تامین نیازهای جامعه ایران د اشتند .  بالاترین نرخ تورم د ر این مقطع زمانی به سال ١٣٦٦ و ١٣٦٧ باز می گشت. نرخ تورم د ر این د و سال ٧/٢٧ و ٩/٢٨د رصد برآورد شد ه بود . کمترین نرخ تورم نیز د ر سال ١٣٦٤ اتفاق افتاد . د ر این سال نرخ تورم به ٩/٦ د رصد رسید . این نرخ البته د ر تمامی چهار د هه اخیر نرخ بسیار اند کی تلقی می شود .

بود جه کل کشور

ایران بود جه سال ١٣٥٨ را د ر حالی نوشته بود که تصویری از وقوع جنگ د ر جامعه ای که به تازگی انقلاب را تجربه کرد ه بود ، وجود ند اشت. بود جه سال ١٣٥٨ برابر با ٢٨٩ میلیارد تومان بود .  بعد از آن د ر سال ١٣٥٩ بود جه کل کشور با افزایشی ٣/٩ د رصد ی به ٣١٦ میلیارد تومان رسید . آخرین بود جه ای که د ر د وران جنگ تحمیلی نوشته شد ، ٩٠٠ میلیارد تومان بود . به این ترتیب بود جه کل کشور د ر اولین سال شروع جنگ تحمیلی ٢٨٩ میلیارد و د ر سال پایانی آن ٩٠٠ میلیارد تومان بود . روند رو به رشد بود جه کل کشور د ر سال های ١٣٦١ و ١٣٦٦ حفظ نشد .  د ر این د و سال بود جه کل کشور به ترتیب کاهشی برابر ٨/١ د رصد و نیم د رصد را نسبت به مد ت مشابه سال قبل از آن تجربه کرد . مقایسه بود جه ریالی با بود جه د لاری نشان می د هد به د لیل افزایش قیمت د لار، د ر حالی که بود جه ریالی رشد کرد ه است، بود جه د لاری کشور کاهش یافته است.

د لار

د لار د ر د وره جنگ هشت ساله کالایی بسیار مهم بود . د ستمایه بسیاری از فیلم ها د ر این د وره زمانی د لار و د لارفروشی و سود ای خرید و فروش د لار بود . این روند تا سال های بعد از آن نیز اد امه یافت. بالاترین نرخ د لار د ر د وره هشت ساله جنگ به سال ١٣٦٦ و پایین ترین نرخ د لار به سال ١٣٥٨ برمی گرد د . نرخ د لار تنها یک بار د ر این د وره هشت ساله کاهش یافت. د ر سال ١٣٦٧ متوسط قیمت د لار٣ تومان پایین تر از متوسط قیمت د لار د ر سال ١٣٦٦ برآورد شد .  جد ول زیر تصویری از اقتصاد ایران د ر د وره جنگ تحمیلی را نشان می د هد .

اقلیم کردستان خواستار ادامه روابط دوستانه با ایران اَست
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات