طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیاساسنامه داخلی خانه احزاب ایران منتشر شد

اساسنامه داخلی خانه احزاب ایران منتشر شد

خانه احزاب ایران پاسدار ارزشهای انقلاب است

با شروع دوره دوم فعالیت خانه احزاب ایران، آیین نامه داخلی و اساسنامه این تشکل صنفی و سیاسی منتشر شد.


خانه احزاب ایران

خبرگزاری ایسنا: با شروع دوره دوم فعالیت خانه احزاب ایران، آیین نامه داخلی و اساسنامه این تشکل صنفی و سیاسی منتشر شد.

آیین نامه داخلی جدید خانه احزاب طی دو جلسه و در تاریخ های ۳۰ شهریور و ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۴ با حضور اکثریت اعضای این تشکل، در ۱۵ ماده و چهار تبصره به تصویب رسید.

همچنین اساسنامه خانه احزاب ایران که در ۶ فصل با ۳۵ ماده و ۱۸ تبصره به تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده بود، مجدداً با ۶ فصل و ۳۵ ماده و ۲۴ تبصره با اصلاح مواد ۱۵ و ۲۲ و موارد مربوط به آن در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی خانه احزاب رسیده بود که اینک متن آن هم منتشر شده و در دسترس قرار گرفته است.

از چگونگی حضور روحانی در انتخابات 96 تا راه اندازی دفاتر استانی خانه احزاب
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات