طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیاعزام نمادین رزمندگان به جبهه

اعزام نمادین رزمندگان به جبهه

اعزام نمادین رزمندگان به جبهه های نبرد

کاروان نمادین رزمندگان اعزامی به جبه های جنگ اعزام نیرو های رزمنده به جبهه های جنگ، روز چهارشنبه همزمان با شروع هفته دفاع مقدس از میدان تجریش تهران به سمت مرکز شهر حرکت کرد.

خبرگزاری ایرنا: کاروان نمادین رزمندگان اعزامی به جبه های جنگ اعزام نیرو های رزمنده به جبهه های جنگ، روز چهارشنبه همزمان با شروع هفته دفاع مقدس از میدان تجریش تهران به سمت مرکز شهر حرکت کرد.

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, هفته دفاع مقدس, اعزام نمادین رزمندگان جبهه

حکایت حاتمی کیا از اعزامش به جبهه اینستاپست
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات