طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تامین اعتبار آبرسانی به 14 روستای شهرستان سلماس

تامین اعتبار آبرسانی به 14 روستای شهرستان سلماس

شروع آبرسانی به 21 روستای شهرستان بم

اعتبارات موردنیاز برای آبرسانی به 14روستای شهرستان سلماس از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.

سلماس, آذربایجان غربی, آبرسانی, تامین اعتبار آبرسانی روستای شهرستان سلماس

سلماس, آذربایجان غربی, آبرسانی
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، این میزان اعتبار14میلیاردو400میلیون ریال را شامل می شود که برای اجرای دومجتمع آبرسانی«شناتال» و «قره قشلاق» اختصاص یافته است. اعتبار کلی اجرای این پروژه ها نیز44میلیاردو400میلیون ریال است.

مجتمع آبرسانی شناتال 10روستا را تحت پوشش دارد که عملیات آبرسانی به روستاهای کتبان، اصلانیک، حق وران وزنگو درهفته دولت سال گذشته به بهره برداری رسیده اند.

آبرسانی به سه روستای دیگراین مجتمع شامل ماته خرپه، اسبشه وکهریز تا دهه فجر سال جاری اتمام وبهره بردرای ازآنها شروع خواهد شد.

آبرسانی به روستاهای گرماویچ، شناتال وبلقزن این مجتمع نیز تا دهه فجرسال آینده آماده بهره برداری خواهند شد.

دراجرای این مجتمع 25 کیلومتر خط انتقال، 30کیلومتر شبکه توزیع، حفریک حلقه چاه واحداث مخزن بتنی یظرفیت 320متر مکعب پیش بینی شده است.

بابهره برداری کامل از این مجتمع، آب آشامیدنی سالم وبهداشتی 690خانوار با سه هزارو 315نفر جمعیت تامین خواهد شد.

مجتمع چهارروستایی قره قشلاق نیز دیگرپروژه آبرسانی به روستاهای قره قشلاق، یوشانلو، سلطان احمد و کنگرلو سلماس است که از452میلیاردو255میلیون ریال اعتبارموردنیازآن، 30میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است.

آبرسانی به دوروستای قره قشلاق ویوشانلو این مجتمع درهفته دولت سال جاری به بهره برداری رسیده ودوروستای سلطان احمد و کنگرلو نیز تا دهه فجر سال جاری به اتمام خواهند رسید.

برای آبرسانی به روستاهای این مجتمع با تحت پوشش قرار دادن یکهزارو 441خانواروپنج هزارو167نفر جمعیت، حفر یک حلقه چاه، 10کیلومتر خط انتقال، 36کیلومترشبکه توزیع ومخزن بتنی با ظرفیت 100مترمکعب پیش بینی شده است.

اجرای پروژه آبرسانی در روستای دیزج حاتم خان شهرستان چایپاره
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات