طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیتشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار جانباز تیم ملی کشورمان که در مسابقات پاراالمپیک ریو ۲۰۱۶ حضور داشت در حین مسابقه دچار سانحه شد و در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

خبرگزاری ایسنا: بهمن گلبارنژاد دوچرخه سوار جانباز تیم ملی کشورمان که در مسابقات پاراالمپیک ریو ۲۰۱۶ حضور داشت در حین مسابقه دچار سانحه شد و در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

بهمن گلبارنژاد, پاراالمپیک, بهمن گلبارنژاد, تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

بهمن گلبارنژاد, پاراالمپیک

پاراالمپیک, پاراالمپیک, بهمن گلبارنژاد, تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

بهمن گلبارنژاد, بهمن گلبارنژاد, پاراالمپیک, تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

بهمن گلبارنژاد, پاراالمپیک, بهمن گلبارنژاد, تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

پاراالمپیک, پاراالمپیک, بهمن گلبارنژاد, تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

پاراالمپیک, پاراالمپیک, بهمن گلبارنژاد, تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

پاراالمپیک, پاراالمپیک, بهمن گلبارنژاد, تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

پاراالمپیک, پاراالمپیک, بهمن گلبارنژاد, تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

پاراالمپیک, پاراالمپیک, بهمن گلبارنژاد, تشییع پیکر جانباز بهمن گلبارنژاد

تشییع پیکر پاک جانباز دفاع مقدس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات