طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیتغییر جنس مهاجرت در ایران

تغییر جنس مهاجرت در ایران

تغییر جنسیت دَر ایران؛ اَز مجوز تا جراحی

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران نسبت به افزایش نرخ مهاجرت شهر به شهر در ایران هشدار داده و منشأ تشدید پدیده مهاجرت از شهرهای کمتر توسعه یافته به شهرهای برخوردار را نبود سیاست واحد و برنامه ملی برای توسعه شهرهای کشور و در نتیجه تصمیم گیری های منطقه ای متکی به شهرداران هر شهر توصیف کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد: صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران نسبت به افزایش نرخ مهاجرت شهر به شهر در ایران هشدار داده و منشأ تشدید پدیده مهاجرت از شهرهای کمتر توسعه یافته به شهرهای برخوردار را نبود سیاست واحد و برنامه ملی برای توسعه شهرهای کشور و در نتیجه تصمیم گیری های منطقه ای متکی به شهرداران هر شهر توصیف کرد.

بر اساس نقل ازی که این صندوق از حالت شهرنشینی و مهاجرت داخلی در کشور منتشر کرده است، طی سه دهه اخیر سالانه به طور متوسط یک میلیون نفر در میان مرزهای کشور جا به جا شده اند که 71 درصد از این جمعیت هم اکنون در نقاط شهری زندگی می کنند. همچنین انتظار می رود که این نرخ تا سال 2050 به 80 درصد برسد. این نقل از نشان می دهد در سال های اخیر نرخ مهاجرت از روستا به شهر در مقایسه با نرخ مهاجرت شهر به شهر کاهش یافته و آن را ناشی از فقدان سیاست یکپارچه و هماهنگی در رابطه با شهرنشینی در ایران می داند.

به عبارت دیگر فقدان سیاست ملی در قبال توسعه شهرها مبتنی بر آمایش سرزمین به نحوی که ضمن شناسایی کمبودهای هر شهر، مبتنی بر ظرفیت های بالقوه موجود در شهر درباره توسعه آن تصمیم گیری کند،مسبب این پدیده است. آن گونه که این نقل از نشان می دهد، اخیرا جمهوری اسلامی ایران شاهد افزایش روند مهاجرت معکوس است که در آن مهاجرت از شهر به روستا به میزان ۱۵ درصد کل مهاجرت ها، بیش از میزان مهاجرت از روستا به شهر ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران، تهران، اصفهان و خراسان رضوی را سه مقصد اصلی مهاجرت در کشور معرفی کرده است که هر سه در زمره استان های برخوردار و توسعه یافته تر قرار دارند. همچنین خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی سه استان اصلی مهاجر فرست معرفی شده اند. این نقل از حاکی است: اشتغال و فرصت های اقتصادی، تحصیل، خدمت سربازی و دسترسی بهتر به مسکن، چهار دلیل اصلی مهاجرت در ایران به شمار می روند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران طی نقل از مذکور پیشنهاد داده است استراتژی و خط مشی ملی در رابطه با شهرنشینی و مهاجرت داخلی در ایران، با تاکید بر توجه به نقاط در حال رشد حاشیه شهرها تدوین شود.

مردم جنس چینی را بِه تولید ایرانی ترجیح می دهند!
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات