طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیحمله به خودروی مسلمان و احمدزاده

حمله به خودروی مسلمان و احمدزاده

حمله زن آمریکایی به زن مسلمان و نوزادش

در حالی که مسلمان و احمدزاده در حال ترک ورزشگاه با دوستان خود بودند خودروی آنها مورد حمله واقع شد.

وبسایت نود: در حالی که مسلمان و احمدزاده در حال ترک ورزشگاه با دوستان خود بودند خودروی آنها مورد حمله واقع شد.


با رضایت مالک خودرو افراد دستگیر شده آزاد شدند.


, , , حمله خودروی مسلمان احمدزاده

لحظات دلهره آور حمله مسلحانه تروریست های داعش به خودروی وزیر دفاع عراق فیلم
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات