طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
خرید دانه روغنی آفتابگردان از مرز 30تن گذشت

خرید دانه روغنی آفتابگردان از مرز 30تن گذشت

خرید 28 تن دانه روغنی آفتابگردان در مازندران

30 تن و 740 کیلوگرم دانه روغنی آفتابگردان از شروع شهریور تا کنون به صورت تضمینی از کشاورزان مازندرانی خریداری شد.

خرید دانه های روغنی, خرید آفتابگردان, خرید تضمینی, خرید دانه روغنی آفتابگردان مرز تن گذشت

خرید دانه های روغنی, خرید آفتابگردان, خرید تضمینی, ساری
به نقل از خبرنگار از ، سیدمحمد جعفری سرپرست کمپانی غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 گفت: خرید تضمینی دانه روغنی آفتابگردان از ابتدای شهریور امسال در مرکز خرید شهرستان نکا شروع و بعد از خریداری برای استحصال روغن خام به کمپانی کشت و صنعت سویابین گلستان ارسال شد.

وی افزود: قیمت پایه خرید تضمینی دانه روغنی آفتابگردان براساس یک درصد ناخالصی و 7 درصد رطوبت محاسبه شده 25 هزار و 177 ریال برای هر کیلو است.

سرپرست کمپانی غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 گفت : بانک عامل در خرید تضمینی دانه روغنی آفتابگردان بانک کشاورزی است که به همراه کمپانی توسعه دانه های روغنی به عنوان مباشر در فرآیند خرید تضمینی آفتابگردان با کمپانی غله منطقه 2 همکاری می کنند.

سازمان جهاد کشاورزی مازندران یش بینی کرد امسال بیش از 260 تن دانه روغنی آفتابگردان از کشاورزان استان خریداری شود.

خرید تضمینی بیش از 28 تن دانه روغنی آفتابگردان در مازندران
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات