طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریدل نوشته بهرام بیضایی برای شجریان

دل نوشته بهرام بیضایی برای شجریان

پیام بهرام بیضایی و مژده شمسایی به شجریان

بهرام بیضایی در روزتولد هفتاد شش سالگی استاد آواز ایران؛ یادداشتی را منتشر کرد.


محمدرضا شجریان

خبرگزاری ایلنا: بهرام بیضایی در روز تولد محمدرضا شجریان متنی را منتشر کرده؛ که به شرح زیر است.

این چند سطرِ سٓرگردان نوشته ی نوروز 95 خورشیدی است که عکسِ استاد را دیدم رنجور و سرتراشیده.

روزِ غم باز به نوروز اُفتاد / دشمنِ عشق چُو پیروز اُفتاد!

سوگ در سور زد و رنج به غٓنج / بانگِ سُرنا زِ دٓک و پوز اُفتاد!

ساز بٓر سیم شکست آش مضراب / زخمه در دستِ زرْآندوز اُفتاد!

آن که آوازه ی آوازش بود / از چه آوازِ دلْ آفروز اُفتاد!

پوست کٓندٓند بخیلان از دٓفّ / تا دنیا در کفِ پُفیوز اُفتاد!

تار بین غمْ زده و کاسه به دست / تا که شیپور سٓرِ غوز اُفتاد!

می زٓنٓد بٓر سٓر خُود سنج به درد / دُهُل از تاختن و توز اُفتاد!

چنگِ گیسو زده فریاد آمد / اشکِ آتش لبِ شب سوز اُفتاد!

از کمانچه به جُز از آه مٓبین / چون به گیتی کلٓک و دوز اُفتاد!

نایِ ششْ بٓند شدٓش بند از بٓند / جشنِ هٓر روزه ی چلغوز اُفتاد!

چهچهِ دوست در آتش زد و عشق / در دلِ هٓر هنرآموز اُفتاد!

دست نوشته باران کوثری بَرای کیارستمی / ماهیگیری دیوید بکام
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات