طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیدیدارهای روحانی در دومین روز سفر به نیویورک

دیدارهای روحانی در دومین روز سفر به نیویورک

دیدارهای روحانی در دومین روز سفر به نیویورک

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، رییس جمهوری سوئیس، رییس جمهوری سوئد، نخست وزیر نروژ، نخست وزیر ژاپن، رییس جمهوری بلغارستان، رییس جمهوری اسلوونی، نخست وزیر عراق و نخست وزیر پاکستان با حسن روحانی در حاشیه هفتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و مصاحبه کردند.

فرارو: بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، رییس جمهوری سوئیس، رییس جمهوری سوئد، نخست وزیر نروژ، نخست وزیر ژاپن، رییس جمهوری بلغارستان، رییس جمهوری اسلوونی، نخست وزیر عراق و نخست وزیر پاکستان با حسن روحانی در حاشیه هفتادو یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و مصاحبه کردند.


 دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد

روحانی, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

روحانی, نیویورک

نیویورک, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

روحانی, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک


 دیدار با رییس جمهوری سوئیس
روحانی, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

نیویورک, روحانی, نیویورک, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک


 دیدار با رییس جمهوری سوئد

روحانی, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

نیویورک, روحانی, نیویورک, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

روحانی, روحانی, نیویورک, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک


 دیدار با نخست وزیر نروژ
روحانی, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

روحانی, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

روحانی, روحانی, نیویورک, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک


دیدار با نخست وزیر ژاپن
روحانی, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

روحانی, روحانی, نیویورک, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

روحانی, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک


دیدار با رییس جمهوری بلغارستان
نیویورک, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

نیویورک, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک


روحانی, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک


دیدار با رییس جمهوری اسلوونی

نیویورک, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

نیویورک, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

نیویورک, روحانی, نیویورک, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک


دیدار با نخست وزیر عراق
نیویورک, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

نیویورک, روحانی, نیویورک, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

نیویورک, روحانی, نیویورک, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک


دیدار با نخست وزیر پاکستان
نیویورک, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

نیویورک, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک

روحانی, نیویورک, روحانی, دیدارهای روحانی دومین سفر نیویورک


دیدارهای ظریف در دومین روز سفر به نیویورک
برچسب ها: ,
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات