طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
رواج فرهنگ کتابخوانی با برنامه ریزی صحیح

رواج فرهنگ کتابخوانی با برنامه ریزی صحیح

لزوم برنامه ریزی صحیح برای جذب جوانان به مسجد

یکی از مهمترین راهبردها برای یک برنامه ریزی صحیح فرهنگی رواج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه است.

فرهنگ, کتابخوانی, کرمانشاه, رواج فرهنگ کتابخوانی برنامه ریزی صحیح

فرهنگ, کتابخوانی, کرمانشاه, برنامه ریزی

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ؛حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه گفت در استان کرمانشاه 77 باب کتابخانه نهادی و17باب کتابخانه مشارکتی داریم

وی افزود :از77باب کتابخانه نهادی 14باب ان کتابخانه روستایی است که بیش از 48 هزارنفر عضو فعال در کتابخانه های عمومی هستند که از منابع و نشریات کتابخانه استفاده می کنند.
خونسار با اشاره به اینکه یک میلیون صد هزارجلد منابع داریم گفت : مقدار سرانه فضای مطالعه در استان کرمانشاه به تعداد هر 100نفر 2 متر مربع فضا موجود است.

برنامه های راهبردی بنیان جهت گیری صحیح دانشگاه فرهنگیان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات