طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیرژه بزرگ نیروهای مسلح در تهران

رژه بزرگ نیروهای مسلح در تهران

رژه بزرگ نیروهای مسلح در تهران شروع شد

رژه بزرگ ۳۱ شهریور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی و وابستگان نظامی خارجی مستقر در ایران دقایقی پیش در تهران و سراسر کشور شروع شد.

خبرگزاری میزان: رژه بزرگ ۳۱ شهریور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور سرلشکر محمد حسین باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی و  وابستگان نظامی خارجی مستقر در ایران دقایقی پیش در تهران و سراسر کشور شروع شد.

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران


رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح, رژه نیروهای مسلح تهران

شروع رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در بیرجند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات