طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیچرا رژیم بعثی به قرارداد 1975 پایبند نبود؟

چرا رژیم بعثی به قرارداد 1975 پایبند نبود؟

مسئولان سیاه جامگان به تعهدات مالی خود پایبند نبوده اند | حسینی

در دهه 80 میلادی صدام با پاره کردن قرار داد 1975 و به راه انداختن یک جنگ 8 ساله صد ها هزار ایرانی را به شهادت رساند و میلیون ها نفر را به دردسر انداخت.

قرارداد الجزایر, قرارداد الجزایر, صدام, رژیم بعثی قرارداد پایبند نبود

قرارداد الجزایر, قرارداد الجزایر, صدام, قرار داد 1975, رژیم بعث, توافقنامه الجزایر
به نقل از خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قرار داد 1975 یک موافقتنامه همکاری مرزی بود که موجب حل مشکلات ارضی دو کشور ایران و عراق می شد.

در این موافقتنامه دو طرف به حل مشکلات مرزی از طرق صلح آمیز و استفاده از کشورهای ثالث برای میانجیگری در مسائل دیپلماتیک بود.

**مفاد تفاهمنامه 1975 چه بود؟

شاه مخلوع ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین،منتصویر در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 برای نیل به حل و فصل قطعی و پایداری کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذاری مجدد قطعی مرز زمینی و برمبنای خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه ای خود مبادرت نموده اند.

نظر به اراده طرفین به برقراری امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهای همجواری تاریخی و مذهبی و فرهنگی و تمدنی موجود بین ملت های ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهای مودت و حسن همجواری و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه های اقتصادی وفرهنگی و توسعه مبادلات و مناسبات انسانی بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضی ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلی، با تصمیم به بذل مساعی در جهت برقراری عصری جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبنای احترام کامل استقلال ملی و سلطه حاکمیت مساوی دولت ها، با اعتقاد به مشارکت در اجرای اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

از طرف شاه ایران: عباسعلی خلعتبری، وزیر امور خارجه ایران.

از طرف رییس جمهوری عراق: سعدون حمادی، وزیرامور خارجه عراق.

مشارالیهم بعد از ارایه اختیارنامه های خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

ماده 1
طرفین معظمین متعاهدین، تایید می نمایند که مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق همان است که علامتگذاری مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق می باشند انجام یافته است.

ماده 2

طرفین معظمین متعاهدین، تایید می نمایندکه مرز دولتی در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه ای و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق می باشند، انجام یافته است.

ماده 3

طرفین معظمین متعاهدین، متعهد می شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه می باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4

طرفین معظمین متعاهدین، تایید می نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل های فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزای آن می باشند، مقرراتی قطعی و دایمی و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می دهند. نتیجتاخدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلی اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

ماده 5

در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید می نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه ای آنان لایتغیر و دایمی و قطعی می باشد.

ماده 6
1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

2 - این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.

3- در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

4- در صورت خودداری هر یک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موافقیت مساعی جمیله، اختلاف طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.

5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داوری، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داوری مراجعه نماید.

برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه بعد ازوصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین از دیگری به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین المللی دادگستری تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمی داوری داورها یا سرداور را تعیین نماید.

6- تصمیم دادگاه داوری برای طرفی معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داوری رابه عهده خواهند گرفت.

ماده 7

این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده 8

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلی به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.

اما در دهه 80 میلادی صدام با پاره کردن قرار داد 1975 و به راه انداختن یک جنگ 8 ساله صد ها هزار ایرانی را به شهادت رساند و میلیون ها نفر را به دردسر انداخت. رزمندگان اسلام هم با حضور پرشور در جبهه های نبرد حق علیه باطل درس خوبی به صدامیان دادند.

هدف صدام از حمله به ایران، ضربه زدن به انقلاب اسلامی و حداقل آن لغو قرارداد 1975 و تسلط بر دو طرف اروندرود و اهداف میانی آنها تصرف خوزستان به عنوان بزرگترین منبع نفت و گاز ایران بود.

افشای قراردادها کار درستی نبود | درخشان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات