طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیچرا قیمت نفت به سازِ دلارِ آمریکا نمی رقصد؟

چرا قیمت نفت به سازِ دلارِ آمریکا نمی رقصد؟

قیمت نفت برنت دریای شمال به زیر 46 دلار رسید

یمتِ نفتِ خامِ آمریکا بینِ 13 تا 20 سپتامبر تقریباً 3.1 درصد کاهش داشته است. این در حالی ست که درست در همان بازۀ زمانی، شاخص دلار 0.4 درصد افزایش یافت. بالا رفتنِ دلار، همزمان شده است با پیشبینیِ بازار مبنی بر افزایشِ نرخِ بهره. در 5 روزِ تجاریِ گذشته، نفتِ خام و شاخصِ دلار در دو لحظه مخالفِ یکدیگر حرکت کرده اند.

تابناک:  قیمتِ نفتِ خامِ آمریکا بینِ 13 تا 20 سپتامبر تقریباً 3.1 درصد کاهش داشته است. این در حالی ست که درست در همان بازۀ زمانی، شاخص دلار 0.4 درصد افزایش یافت. بالا رفتنِ دلار، همزمان شده است با پیشبینیِ بازار مبنی بر افزایشِ نرخِ بهره. در 5 روزِ تجاریِ گذشته، نفتِ خام و شاخصِ دلار در دو لحظه مخالفِ یکدیگر حرکت کرده اند.

بازار نفت, بازار نفت, بازار نفت, قیمت نفت ساز دلار آمریکا رقصد

بازار نفت

همبستگیِ نفتِ خام و دلارِ آمریکا در این پنج روز، -19/8 درصد بوده. این برایِ نشان دادنِ تأثیرِ شاخصِ دلار بر رویِ قیمتِ نفت کافی نیست. دلارِ ضعیفتر، نفتِ خام را برایِ کشور هایِ صادر کنندۀ نفت ارزان تر می سازد و این موجبِ افزایشِ قیمتِ نفت می شود. اما این با رابطۀ کمی ای که چند روز پیش میانِ شاخص دلار و قیمتِ نفت مشاهده کردیم، تفاوت دارد.

همبستگیِ نفتِ خام و دلارِ آمریکا از سالِ 2007

بینِ سپتامبر 2007 و اوریلِ 2013، همبستگیِ یک ماهه میانِ نفتِ خام و شاخصِ دلارِ آمریکا تنها در چند لحظه مثبت بود. در این بازۀ زمانی، ضرایبِ همبستگی عمدتاً منفی بودند.

همبستگیِ منفیِ نفتِ خام با شاخصِ دلارِ آمریکا بینِ سپتامبرِ 2007 و اوریل 2013 به وضوح نشان می دهد که بینِ نفتِ خام و شاخصِ دلارِ آمریکا رابطۀ تصویر وجود دارد.

اما از اوریلِ 2013 به بعد، همبستگی هایِ یک ماهۀ نفتِ خام و شاخصِ دلارِ آمریکا بیشتر دو سویه بوده اند. در سه سال و نیم گذشته، این همبستگی هایِ یک ماهه، بینِ -64 درصد و 43 درصد در نوسان بوده است. این می تواند نشان دهندۀ این باشد که عواملِ اساسی دیگری وجود دارد که می تواند تأثیرِ بیشتری از دلارِ آمریکا بر رویِ قیمتِ نفت داشته باشد؛ مانندِ:

•  تصمیمِ عربستانِ سعودی مبنی بر عدمِ کاهشِ تولید

• پویایی تولید و هزینۀ تولید کنندگانِ نفتِ شیلِ آمریکا

• رقمِ تولید کشور هایِ عضو و غیر عضو اپک

• میزانِ ذخیرۀ آمریکا

• تعداد دکل هایِ حفاری

• سایرِ خبر هایی که در موردِ عواملِ اساسی ذکر می شود

برنامه افزایش قیمت نفت به بشکه ای 70 دلار
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات