طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیمراسم عمامه گذاری طلاب در روز عید

مراسم عمامه گذاری طلاب در روز عید

مراسم عمامه گذاری طلاب در روز عید

در روز عید غدیر خم 120 نفر از طلاب ایرانی و 50 نفر از طلاب جامعه المصطفی العالمیه به دست آیت الله مکارم شیرازی معمم شدند.

خبرگزاری ایسنا: در روز عید غدیر خم 120 نفر از طلاب ایرانی و 50 نفر از طلاب جامعه المصطفی العالمیه به دست آیت الله مکارم شیرازی معمم شدند.

عمامه گذاری, مکارم شیرازی, عمامه گذاری, مراسم عمامه گذاری طلاب عید

عمامه گذاری, مکارم شیرازی

مکارم شیرازی, عمامه گذاری, مکارم شیرازی, مراسم عمامه گذاری طلاب عید

عمامه گذاری, مکارم شیرازی, عمامه گذاری, مراسم عمامه گذاری طلاب عید

عمامه گذاری, عمامه گذاری, مکارم شیرازی, مراسم عمامه گذاری طلاب عید

عمامه گذاری, عمامه گذاری, مکارم شیرازی, مراسم عمامه گذاری طلاب عید

مکارم شیرازی, مکارم شیرازی, عمامه گذاری, مراسم عمامه گذاری طلاب عید

عمامه گذاری, مکارم شیرازی, عمامه گذاری, مراسم عمامه گذاری طلاب عید

عمامه گذاری, مکارم شیرازی, عمامه گذاری, مراسم عمامه گذاری طلاب عید

مکارم شیرازی, مکارم شیرازی, عمامه گذاری, مراسم عمامه گذاری طلاب عید

عمامه گذاری, عمامه گذاری, مکارم شیرازی, مراسم عمامه گذاری طلاب عید


عمامه گذاری طلاب همدان در عید غدیر
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات