طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
وحشت از بلعیده شدن خانه های آبادانی ها درفاضلاب

وحشت از بلعیده شدن خانه های آبادانی ها درفاضلاب

زنان، طعمه زوج آلمانی / تصویر کشف خانه وحشت در آلمان

فاضلاب های روان در زیرخانه های آبادانی ها آنان را در یک قدمی فاجعه مرگبار قرار داده است.

فاجعه مرگبار, فوران فاضلاب, بلعیده شدن خانه, وحشت بلعیده خانه آبادانی درفاضلاب

فاجعه مرگبار, فوران فاضلاب, بلعیده شدن خانه, آبادان
به نقل ازآبادان؛چند روز پیش پسر بچه ای تا مرز خفه شدن در این آب های روان پیش رفت و به طرز معجزه آسایی زنده ماند.

درپی بالاآمدن فاضلاب درمنطقه کوی کارگرآبادان اهالی این منطقه گفتند: حدود3سال است فاضلاب همانند چشمه درون خانه هایمان بالامی آید ودراین خصوص بارها به اداره آبفا، شهرداری وفرمانداری نامه نگاری کرده ایم اما هیچ نتیجه ای حاصل نشد.

دهقان یکی ازاهالی کوی کارگرگفت: چندین بارخودم برای این ادارات نامه بردم اما هیچ نتیجه ای نداشت.

وی افزود: کانالهای فاضلابی که زیرخانه هایمان هرروزسرریزمی شودپایه زیربنای خانه هایمان راسست کرده وهرروز ترس از این داریم که خانه هایمان نشست کنندوفروبریزند.

دهقان گفت: برخی ازاهالی به علت بی فکری وبی تدبیری مسئولین امرخانه هایشان راترک کرده اند. گفته می شود مسئولین عنوان کرده اند که حل این مشکل هزینه های زیادی نیازدارد درحالی این صحبت ها ازجانب مسئولین امرگفته می شودکه شهرستان آبادان بودجه اداره آبفایش ازتمام شهرهای استان بیشتراست وهیچ کارخاصی ازجانب اداره آبفا صورت نمی گیرد .گقتنی است که برخی ازکارهای خدماتی شهرستان توسط پتروشیمی وپالایشگاه صورت می گیردواهالی آن نقاط هیچ مشکلی در رابطه با فاضلاب ندارند.مناطقی همچون بریم بوارده جنوبی وشمالی ومنطقه زمین شهری تمامی هزینه هایش به عهده تاسیسات پالایشگاست .

عمومسلم یکی دیگرازاهالی منطقه کوی کارگرنیزگفت: چندروزپیش یک کودک 4ساله درون این فاضل آب افتاده بودواگرچندثانیه دیرترپسرم رسیده بودخفه می شد.

وی گفت :درکمتراز20قدم از این فاضلاب ها2مدرسه ابتدایی دخترانه وپسرانه است امانمی دانم که چراهیچ کس به فکرحل این مشکل بزرگ نیست .

مسلم افزود: سالهاپیش اکثرمناطق شهردردستان خدمات پالایشگاه بودوماهیچ مشکلی نداشتیم اماازوقتی که آبفا متولی خدمات دهی شد روزگارمان سیاه شده ودایم مسئولین آنها درحال عوض شدن هستند وهیچ کاری نمی کنند.

وی گفت :دربرخی ازنقاط اصلی شهرفاضلاب بطورگسترده به چشم می خورد.

شایان ذکراست که درسالهای گذشته بارهاشاهد بلعیدن کودکان آبادانی درکانالهای روبازوچاه های فاضلاب بوده ایم که کودکان شهرمان جان خودرا ازدست دادند اما مسئولین به جای اینکه تصلی خاطربرای خانواده های کودکان جانباخته شوند هریک تقصیررابه گردن دیگری می انداختند وعنوان می کردند مابه کسی دیه نمی دهیم. امیدواریم دراین خصوص قبل ازاینکه مشکل جدی وفاجعه انسانی رخ دهد مسئولین فکری به حال اهالی کوی کارگرآبادان کنند.

دو دختر بچه در خانه وحشت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات