طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
حالت هوا در شهرستان های آبادان وخرمشهر

حالت هوا در شهرستان های آبادان وخرمشهر

حالت هوا در شهرستان های آبادان وخرمشهر

بیشترین رطوبت هوای آبادان 20درصد است.

آبادان, وضع هوا, هواشناسی, حالت هوا شهرستان آبادان وخرمشهر

آبادان, وضع هوا, هواشناسی, شهرستان خرمشهر
به نقل از آبادان؛ بنا بر اعلام سازمان هوا شناسی در 24 ساعت گذشته دمای هوای آبادان 36 است.

همچنین بیشترین رطوبت هوا 20درصد است.

همچنین سرعت باد: 22.5 تا 25.7 کیلومتر بر ساعت است.

بر اساس اعلام سازمان هوا شناسی در 24 ساعت آینده پیش بینی می شود آسمان صاف وآفتابی است.

حالت هوای در شهرستانهای آبادان و خرمشهر
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات