طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پروازهای دوشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری
پروازهای دوشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.

فرودگاه دشت ناز, فرودگاه بین المللی, ساری, پروازهای دوشنبه فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

فرودگاه دشت ناز, فرودگاه بین المللی, ساری, پرواز دوشنبه

به نقل از خبرنگار از ، پروازهای دوشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

دوشنبه

مشهد - ساری

23:30روزقبل

01:00

ساری - تهران

05:30

06:30

مشهد - ساری

10:00

11:00

ساری - مشهد

12:00

13:00

مشهد - ساری

11:15

12:30

ساری - مشهد

13:30

14:45

اهواز - ساری

17:15

18:45

ساری - اهواز

19:45

21:15

کیش - ساری

18:00

19:50

ساری - کیش

20:30

22:20

بندرعباس - ساری

16:20

18:30

ساری- بندرعباس

19:05

21:05


پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات