طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری
پروازهای سه شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.

پرواز پنج شنبه, فرودگاه بین المللی, فرودگاه دشت ناز, پروازهای شنبه فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

پرواز پنج شنبه, فرودگاه بین المللی, فرودگاه دشت ناز, ساری
به نقل از خبرنگار طاها پخش از طاها پخش ،پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

ورود

خروج

مسیر پرواز

زمان اجرا

11:05

09:30

شیراز - ساری

پنج شنبه

13:15

11:40

ساری - شیراز

12:30

11:15

مشهد - ساری

14:45

13:30

ساری - مشهد

12:15

11:15

مشهد - ساری

14:00

13:00

ساری - مشهد

14:35

12:35

نجف - ساری

18:05

15:25

ساری - بغداد

16:45

16:25

مشهد - ساری

18:45

17:45

ساری - مشهد

19:50

18:00

کیش - ساری

22:20

20:30

ساری - کیش

18:35

16:45

بندرعباس - ساری

21:25

19:15

ساری - بندرعباس

20:20

19:20

تهران - ساری

22:30

21:10

ساری - مشهد

پروازهای دوشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات