طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
پروازهای شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

پروازهای شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در باشگاه خبرنگاران مشاهده کنید.

فرودگاه دشت ناز, فرودگاه بین المللی, پرواز ساری مشهد, پروازهای شنبه فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

فرودگاه دشت ناز, فرودگاه بین المللی, پرواز ساری مشهد, ساری

به نقل از خبرنگار از ، پروازهای شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

شنبه

مشهد - ساری

23:30( روز قبل )

01:00

ساری- تهران

05:30

06:30

مشهد- ساری

9:00

10:00

ساری - مشهد

11:00

12:00

مشهد- ساری

12:35

13:30

ساری - مشهد

14:30

15:25

پروازهای یکشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات