طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیکلید واژه های روحانی د ر سازمان ملل

کلید واژه های روحانی د ر سازمان ملل

جنبش روشنایی تظاهرات خود را مقابل دفاتر سازمان ملل برگزار می کند

د اود هرمید اس باوند ؛ استاد روابط بین الملل د انشگاه در روزنامه اعتماد نوشت: هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان از روز سه شنبه شروع به کار کرد . د ر این نشست، ایران د ر سطح ریاست جمهوری حضور یافته است و آقای روحانی چهارمین حضور خود د ر سازمان ملل را تجربه می کنند .


مجمع عمومی سازمان ملل متحد د اود هرمید اس باوند ؛ استاد روابط بین الملل د انشگاه در روزنامه اعتماد نوشت: هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان از روز سه شنبه شروع به کار کرد . د ر این نشست، ایران د ر سطح ریاست جمهوری حضور یافته است و آقای روحانی چهارمین حضور خود د ر سازمان ملل را تجربه می کنند .

 مجمع عمومی سازمان ملل همواره موضوعات مختلفی را از قبیل محیط زیست، حقوق بشر، جنگ و... د ر د ستورکار خود قرار می د هد و این سازمان هم امسال موضوع مهاجرت را سرلوحه خود قرار د اد ه است. با این حال، کشورها لزوما د ر د ستور موضوعات را مورد پیگیری قرار نمی د هند و سران کشورها د ر سخنرانی خود و همچنین رایزنی های د وجانبه ای که با د یگر کشورها د ارند ، مسائل د یگری را هم مورد پیگیری قرار می د هند .

هر کشور نیز اصولا اولویت مخصوص به خود را د ارد . د ر این راستا، به نظر می رسد مهم ترین مساله ای که آقای روحانی امسال د ر سازمان ملل د ر د ستورکار رایزنی ها و پیگیری های خود قرار بد هند ، مساله برجام باشد . ایران و شش قد رت جهانی بیش از یک سال پیش به توافق تاریخی د ست یافتند و این توافق از حد ود هشت ماه پیش به مرحله اجرا رسید ه است. با آنکه د ر این مد ت، ایران اقد امات لازم را انجام د اد ه و براساس نقل از های آژانس بین المللی انرژی اتمی، تعهد اتش را اجرایی کرد ه است اما به آنچه انتظار د اشته، د ست نیافته است.

همین مساله موجب شد ه است تا مخالفان برجام نیز بهانه های حمله به این توافق را د اشته باشند . از طرف د یگر، تند روها د ر امریکا و اسراییل فشارهای شان علیه برجام را بیش از پیش کرد ه اند . د ر چنین شرایطی، آقای روحانی د ر نیویورک تلاش خواهد کرد ضمن محافظت از برجام، طرف مقابل را به پایبند ی به تعهد اتش ملزم کند . از سوی د یگر، برجام زمینه ای را مهیا ساخته است تا ایران بتواند با جامعه جهانی د ر مسائل متفاوت شریک شود .

د ر این راستا، به نظر می رسد آقای روحانی د ر د ید ارهای شان طرف های مقابل را به حضور د ر ایران و انجام سرمایه گذاری و ارایه جد ید ترین تکنولوژی د عوت کند . با این حال، مسائل مهم منطقه ای و بین المللی نیز از د یگر موضوعاتی است که به نظر می رسد آقای روحانی د ر نطق شان د ر سازمان ملل به آن اشاره کنند . د ر این چارچوب، آقای روحانی د ر اد امه سخنرانی سه سال گذشته، به طرح شان د رخصوص دنیا عاری از خشونت و افراطی گری اشاره خواهند کرد .

البته لازم است ایشان تنها به طرح شان اشاره نکنند و از کلی گویی د رباره شرایط کنونی منطقه و د نیا پرهیز کنند . به عبارت د یگر، با آنکه تروریسم و مبارزه با آن، احتمالا از کلید واژه های مهم روحانی د ر سازمان ملل خواهد بود ، ولی ضروری است ایشان تعریفی را هم د رخصوص منظورشان د رباره تروریسم ارایه کنند و نسبت به عد م پیگیری طرح شان که منجر به گسترش خشونت د ر د نیای امروز شد ه است، تذکر د هند و از سازمان ملل بخواهند با تعریف کارگروهی، سازوکارهای اجرایی شد ن طرح دنیا عاری از خشونت و افراطی گری را مهیا سازند .

همچنین به نظر می آید آقای روحانی د ر سازمان ملل د رخصوص تحولات منطقه ای به ویژه سوریه و عراق و همچنین ترکیه نیز سخن بگویند و از جامعه جهانی بخواهند اقد امی جد ی تر و د رخورتر انجام د هند . مسائل زیست محیطی – به ویژه آنکه ایران هم با آن د رگیر است، ضعف عربستان د ر مد یریت مساله حجاج و عد م پاسخگویی این کشور د ر رابطه با کشته شد گان حاد ثه منا و نقش برخی بازیگران منطقه ای د ر گسترش تروریسم و جایگاه د ر مبازره با آن از د یگر مسائلی است که آقای روحانی د ر نیویورک د نبال می کنند و د ر نطق خود به آن اشاره خواهند کرد ؟

آیا روحانی در هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می کند؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات