طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیزند گی د ر تاریکی مطلق با طعم اسید

زند گی د ر تاریکی مطلق با طعم اسید

بازداشت شکارچی زنده گیر کبک دَر ارتفاعات مهاباد

سارا سبزی در روزنامه اعتماد نوشت: پروند ه اسید پاشی مهرماه ١٣٩٣ اصفهان پس از گذشت د و سال هنوز بسته نشد ه است؛ اولین خبر از اسید پاشی زنجیره ای اصفهان که د ر آن چهار زن اصفهانی د ر شرایطی مشابه، از اواخر شهریور ١٣٩٣مورد اسید پاشی قرار گرفتند ، ٢٤ مهر همان سال منتشر شد .


اسیدپاشی

سارا سبزی در روزنامه اعتماد نوشت: پروند ه اسید پاشی مهرماه ١٣٩٣ اصفهان پس از گذشت د و سال هنوز بسته نشد ه است؛ اولین خبر از اسید پاشی زنجیره ای اصفهان که د ر آن چهار زن اصفهانی د ر شرایطی مشابه، از اواخر شهریور ١٣٩٣مورد اسید پاشی قرار گرفتند ، ٢٤ مهر همان سال منتشر شد .

انتشار این خبر، موجی از واکنش های مرد م و مسوولان را به د نبال د اشت. از همان ابتد ا، حسن روحانی، رییس جمهور د ر د ستورالعملی، وزارتخانه های کشور، اطلاعات و د اد گستری را برای پیگیری مجد انه موضوع اسید پاشی د ر اصفهان و شناسایی عامل یا عاملان مامور کرد و رییس کل د اد گستری استان اصفهان نیز گفت که حکم قاطعی برای متهمان اسید پاشی صاد ر می شود تا برای مجرمان د رس عبرت شود . اما الآن د و سال از این اسید پاشی ها گذشته و همچنان پروند ه باز است و هنوز مجرمان د ستگیر نشد ه اند .

آخرین اظهارنظرها د رباره این پروند ه به ٢٣ اسفند ماه سال ٩٤ بازمی گرد د ؛ احمد خسروی وفا، رییس کل د اد گستری استان اصفهان اعلام کرد که د ر خصوص این پروند ه باید متهم شناسایی شود تا بتوان صحبت کرد . متاسفانه هنوز نیروهای اطلاعاتی و انتظامی د ر خصوص پروند ه به جمع بند ی نرسید ه اند ، اما احتمالا کار یک نفر است. البته د ر این بین همیشه مقامات قضایی و انتظامی از سخنگوی قوه قضاییه گرفته تا رییس پلیس آگاهی ناجا، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و... از پیگیری این پروند ه و تلاش برای شناسایی مجرم یا مجرمان خبر د اد ه اند . امروز پس از گذشت حد ود ٢٤ ماه از این حاد ثه با د و نفر از قربانیان آن د رباره شرایط این روزهای زند گی شان گفت وگو کرد ه ایم؛ سهیلا جورکش و مرضیه ابراهیمی.

سهیلا جورکش: د ر انتظار بهار و چشمی که می بیند

سهیلا جورکش د ر جریان حاد ثه از ناحیه چشم، گوش چپ، گرد ن، د ست و پاها آسیب د ید ؛ او که ٢٨ سال د ارد الآن پس از د و سال هنوز بینایی اش را به د ست نیاورد ه است. سهیلا جورکش امروز منتظر وعد ه هایی است که از سوی مسوولان به او د اد ه شد ه و البته می گوید د ید ار با حسن روحانی خواسته بزرگش است. چند ی پیش شهیند خت مولاورد ی به ملاقاتش رفت و نسبت به پیگیری مطالبات و پیگیری بیمه این قربانی اسید پاشی و رایزنی با وزارت کار و رفاه اجتماعی قول مساعد د اد . این تنها قول از سوی یک مسوول برای پیگیری حالت د رمان و جبران هزینه های او تا امروز بود ه، اما هنوز خبری از پرد اخت غرامت به او و سه نفر د یگر نشد ه است.

او د ر بازخوانی پروند ه اسید پاشی از روز حاد ثه می گوید : «امروز د و سال از این حاد ثه شوم می گذرد ، از لحظه ای که د ر خیابان بزرگمهر رانند گی می کرد م و بد ون اینکه بد انم به چه جرمی، یک سطل اسید روی سر من خالی شد . آن لحظه فقط د اد می زد م که سوختم سوختم. از د رد و سوزش و بوی تعفن جیغ می کشید م. من که اصلا نمی د انستم اسید چیست جیغ می کشید م و می گفتم اسید ! فکر می کرد م که خواب می بینم. با د رد از ماشین پیاد ه شد م، نمی د انستم باید چه کنم. نمی د انید چه قد ر سختی و عذاب کشید م. د ر این د و سال چقد ر عمل جراحی کرد م. د و ماه د ر کما بود م، بیش از ٥٠ عمل جراحی انجام د اد م. از قسمتی از بد نم پوست می گرفتند و روی قسمتی د یگر می گذاشتند ، اگر نمی گرفت، د وباره انجام می د اد ند . چقد ر د ر این بیمارستان ها د اد می زد م. چه شب هایی که خواب نمی رفتم و چه روزهایی که زجر می کشید م.»

او د ر اد امه می گوید : « امید وارم این روزها برای هیچ کس تکرار نشود و این کابوس هیچ وقت به یاد من نیاید و از ذهنم پاک شود . سخت تر از همه اینها این است که من الان د ر تاریکی مطلق هستم. توانستم هفت ماه با تمام د رد و رنجی که کشید م با یک د وربین که د ر چشمم کار گذاشته شد ه بود (د ر اسپانیا) ببینم. چشم راستم به خاطر آن حاد ثه عصبش را از د ست د اد ه بود . تمام امید من چشم چپم بود که د وربینی که د ر چشمم گذاشته شد ه بود ند به خاطر عمل های جراحی اشتباهی که د ر اسپانیا انجام شد از چشمم افتاد . الان فقط شاد ی من این است که عصب چشم چپ من سالم است.»

سهیلا جورکش می گوید : « الان که به یاد آن روز می افتم، می گویم ای کاش این اتفاق برای من نمی افتاد یا پنجره ماشین من بالا بود ... و ای کاش هایی که د یگر راه برگشتی ند ارد . د ل من به این خوش است که عصب چشمم سالم است و می توانم یک روز ببینم. من می د انم که خد ا امید من را ناامید نمی کند . من به حضرت ابوالفضل اعتقاد د ارم و از همه تقاضا می کنم د ر این ایام محرم برای سلامتی بینایی من د عا کنند . » او می گوید : « نمی توانم اول جوانی تحمل کنم که سرم بخورد به د ر و د یوار، رنج خانواد ه ام را ببینم و یک گوشه بنشینم. کسی نمی تواند جواب سوال های من را بد هد . ترجیح می د هم که سکوت کنم. فقط می خواهم به طور ویژه ای به من رسید گی شود . تنها چیزی که د ر تمام این رنج ها و آسیب هایی که کشید م مرا خوشحال می کند حضور انسان های نازنین است، اینکه فهمید م انسانیت نمرد ه است.»

جورکش د ر بخش د یگری از صحبت هایش به کمک هایی که وزیر بهد اشت و تیم پزشکی به او کرد ه اند ، اشاره می کند و می گوید : « اگر وزیربهد اشت نبود نمی د انستم چه بلایی به سر من می آید . هر چیزی که تحمل می کنم به خاطر وجود نازنین او است که به من کمک کرد و برای چند مین بار توسط د کتر جواد ی، غفاری و رجبی کمیسیون پزشکی تشکیل د اد . آنها باعث شد ند عفونت از روی چشم من برد اشته شود و خون رسانی به آن اد امه پید ا کند . همچنین خانم ملاورد ی که به ملاقات من آمد ند و امید وارم به قول هایی که به من د اد ند ، عمل کنند . امروز هم مهم ترین د رخواست من هم د ید ار با رییس جمهور، آقای روحانی است.»

او می گوید : « من عاشق آسمان و طبیعتم، عاشق زیبایی های د نیا هستم و نمی توانم د ر تاریکی بمانم. مطمئنم که راهی هست. من از کسانی که د ر این مسیر به من کمک نکرد ند گله نمی کنم، فقط د رخواست د ارم که حد اقل بی تفاوت نباشند . از همه مرد م تقاضا د ارم که برای من د عا کنند تا تصیمم نهایی د رستی برای چشمم گرفته شود که حد اقل بهار سال ٩٦ را ببینم.»

مرضیه ابراهیمی

مرضیه ابراهیمی د ر جریان اسید پاشی یکی از قرنیه هایش را از د ست د اد و بد نش نیز به شد ت آسیب د ید و یک قسمت از سرش سوراخ شد ؛ او چهارمین قربانی مهرماه ٩٣ اصفهان بود . او حاد ثه اسید پاشی را این گونه تعریف می کند : « ٢٣مهر ١٣٩٣ بود ، ٢٤سال و ١٠ماهه بود م. وقت د ند انپزشکی د اشتم، با ماشین راه افتاد م و رفتم به سمت خیابان توحید اصفهان، ترافیک سنگینی بود . عجله د اشتم و منتظر بود م ماشین ها آرام آرام جلو بروند .

د نبال جای پارک می گشتم. آن موقع شیشه ماشین را بالا کشید ه بود م و صد ای ضبط ماشین هم کم بود . گرمم شد ه بود ، برای همین شیشه ماشین را پایین کشید م؛ همان لحظه احساس کرد م یک عالمه آب د اغ رویم ریختند . شوکه شد م و می سوختم، هنوز هم وقتی این اتفاق یاد م می آید تنم می لرزد و حالم بد می شود . آن لحظه فقط جیغ می کشید م و نمی د انستم چه شد ه است. به خود م آمد م و د ید م فاید ه ای ند ارد ، باید بهترین کار را انجام می د اد م، سریع ماشین را از جایی که ترافیک شد ه بود جابه جا و سر خیابان مهرد اد پارک کرد م، از اولین مغازه د ار خواهش کرد م کمکم کند ، گفتم به من اسید پاشید ه اند ، ولی توجهی نکرد .»

او د ر اد امه می گوید : « مغازه د یگری که رفتم روسری فروشی بود . همه مرد م آمد ه بود ند بیرون. به فروشند ه گفتم کمکم کنید . من را برد ند د اخل مغازه، کمی آب ریختند ولی فاید ه ای ند اشت چون اسید ی که روی من ریخته شد ه بود ١٠٠ د رصد خالص بود . اگر کلی آب هم می ریختند بازهم آثار فجیعش را روی صورتم می گذاشت. می گفتم «تورو خد ا به من بگید صورتم رفته؟» احساس می کرد م گوشت صورتم از بد نم جد ا می شود ؛ رفتم د اخل مغازه و کمکم کرد ند ، لباسم را د رآورد ند و آب سِرُم ریختند . به اورژانس زنگ زد ند ، گفتم به خانواد ه ام اطلاع د هید . ٢٠ د قیقه طول کشید تا آمبولانس رسید . همان شب گفتند د وباره د ر اصفهان اسید پاشی شد ه است ولی نمی د انستم چهارمین نفر هستم.»

ابراهیمی می گوید : « یک ماه و د و روز بستری بود م. از پرستاران و د کترها بسیار راضی هستم و با مهربانی کامل رفتار می کرد ند . حتی تیمی برای مراقبت از چشم و پوستم تشکیل د اد ند . از همان موقع هم پیگیری ها آغاز شد . از کلانتری هرروز به د ید ن من می آمد ند . نمی د انستم چه اتفاقی برایم افتاد ه است، وقتی می پرسید ند چه نیازی د اری نمی د انستم باید چه بگویم.» مرضیه ابراهیمی د رباره د رمانش می گوید : « الان ٢٦سال و ١٠ماه هستم و تا امروز ٢٤ بار بیهوش شد م که هشت بار آن عمل لیزر بود ه است. الان یک طرف صورتم، گوشم، مقد اری از موهایم، نیمه سمت چپ گرد نم تا وسط سینه و روی د ست هایم سوخته است. این مناطق پوست گذاری شد ه است. د ستگاهی را هم د ر سرم گذاشتند . از پیگیری پروند ه و روند قضایی و د اد گاه هم چیزی نمی د انم و فکر می کنم پیگیری ها اد امه د ارد .»

او می گوید : « اسید پاش را نمی بخشم. مسوولان کاری کنند که د رد ی جز از د ست د اد ن زیبایی هایم ند اشته باشم. کاش نگاه مرد م مهربان تر بود ، کاش نگاه شان اینقد ر سنگین نبود . امید وارم اسید پاشی و قربانی های آن فراموش نشوند . تنها آرزوی من این است که سهیلا بینایی اش را به د ست بیاورد و اینکه هیچ جای د نیا اسید نپاشند و صورت د ختری با اسید نسوزد .»

بازداشت دو فرد متخلف به جرم زنده گیری سهره طلایی
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات