طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیگزینه های روی میز روحانی د ر حوزه فرهنگ
رشت میزبان جشنواره فرهنگی - ورزشی دختران روستایی گیلان

محمد کاظمی؛ نمایند ه ملایر در روزنامه اعتماد نوشت: حساسیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرفی و سوابق پر افت و خیز آن حتی د ر د ولت های پیشین نشان می د هد که مخالفان د ولت به ویژه آنها که چند ان د ر قید و بند رعایت یا عد م رعایت برخی از شؤون مذهبی نیستند روی تحریک و تهییج احساسات واقعی متد ینین سرمایه گذاری سیاسی می کنند و از این طریق د ولت ها را د ر تنگنای اجتماعی و سیاسی قرار می د هند .


وزیر ارشاد

محمد کاظمی؛ نمایند ه ملایر در روزنامه اعتماد نوشت: حساسیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرفی و سوابق پر افت و خیز آن حتی د ر د ولت های پیشین نشان می د هد که مخالفان د ولت به ویژه آنها که چند ان د ر قید و بند رعایت یا عد م رعایت برخی از شؤون مذهبی نیستند روی تحریک و تهییج احساسات واقعی متد ینین سرمایه گذاری سیاسی می کنند و از این طریق د ولت ها را د ر تنگنای اجتماعی و سیاسی قرار می د هند .

مسلما ارزش ها و چارچوب های د ینی د ر همه استان ها و شهر های کشور باید به د قت رعایت شود و پید است که این مهم د ر قوانین موضوعه کاملا انشاء شد ه است و تاکنون هم برگزاری کنسرت ها و مراسم فرهنگی امری پذیرفته شد ه بود و مشکل خاصی پد ید نیاورد ه است. اینکه ناگهان مشی معمول وزارت ارشاد مورد حمله همه جانبه قرار می گیرد و زمینه سازی برای توقف یا مخد وش ساختن همه برنامه های فرهنگی کشور به چشم می خورد نشان می د هد که مخالفان د ولت از پروژه های پیشین خود خصوصا د ر منفی نشان د اد ن د ستاورد های وسیع برجام ناامید شد ه اند و د ر حال حاضر از د ر د یگر وارد شد ه، شکست قوه اجرایی یا لنگان ساختن آن را د ر د ستور کار قرار د اد ه اند .

اما چنین پروژه های نخ نما و مسبوق به سابقه از پیش هم قابل پیش بینی بود . مهم تصویر العمل د ولت و شخص رییس جمهور است که اگر به د رستی انجام شود ناکامی مخالفان را د ر بر خواهد د اشت و اگر با ضعف، سستی، انفعال و ترس همراه شاهد گام های پس ی و بلند تر مخالفان خواهیم بود . د ر موضوع تهاجم گسترد ه به د ولت از ناحیه مسائل فرهنگی بد نیست به آسیب شناسی تحرکات و د فاع ها و مقاومت های جسته و گریخته د ولت بپرد ازیم و روشن سازیم که تیم ریاست جمهوری تا چه حد د ر این واد ی موفق بود ه است. متاسفانه یارگیری های د ولت از استحکام و شناخت د قیق و سرعت و مانور بالا بر خورد ار نیست تا پروژه های مخالفان را با شکست مواجه سازد . د ولتی با این حجم از فشار ها بیش از معمول نیازمند استفاد ه از چهره ها و شخصیت های قوی، با اراد ه، با انگیزه و جسور و با تجربه است تا هنگام حاد ثه نه تنها مید ان را خالی نکنند که خود مستقلا جلوی امواج سهمگین فشار بایستند و ماموریت های اصلی د ولت را با خلأ مواجه نسازند . عقب نشینی د ولتیان از اجرای قوانین و انفعال د ر برابر برد اشت های شخصی و جناحی ممکن است د ر ابتد ا آرامش ساز جلوه کند ولی حتما به زود ی با برنامه های گسترد ه تر و تشنجی به مراتب بالاتر روبه رو خواهد شد .

چنانچه اگر کنسرتی لغو شد به سرعت لغو کنسرت ها طلب می شود و اگر استعفا به مد یری تحمیل شد ، با شتاب نوبت د رخواست عزل وزیر خواهد رسید و باز هم پیش خواهند رفت تا د ولت را از حیز انتفاع فرو اند ازند و از او فقط تد ارک برنامه های شان را بخواهند ! این انتقاد به د ولت وارد است که د لسوزی و نصایح د وستان خود را یا اصلا نمی شنود یا د ر آنها به تامل نمی نشیند . مرد م با آگاهی و د لسوزی و موقع شناسی با همه محد ود یت ها مجلس پیشین را تعد یل کرد ند و جماعتی را به مجلس فرستاد ند تا حامی د ولت باشند ولی د ولت محترم کمتر از ظرفیت بالای مجلس و نمایند گان سود می برد و به تعبیری د ولتیان غایب اصلی د ر صحن مجلس هستند .


د ید ه نشد ه است که هنگام حاد ثه از سوی د ولت پیام استمد اد به مجلس فرستاد ه شود ، چنانچه هماهنگی میان این د و یک عنصر فراموش شد ه د ر فضای سیاسی کشور است. پیشنهاد بند ه به عنوان نمایند ه مرد م به د ولت این است که با تمام توان از وزیر خود د ر حوزه فرهنگ د فاع و حمایت کند و اگر خود وی از اد امه راه معذور است فرد ی به این کار مهم و حساس گماشته شود که با شخصیتی مستحکم و با اراد ه نه تنها زاویه ای برای رخنه د ر کار د ولت ایجاد نکند که خود د ر کمال آرامش و خونسرد ی به مصاف با مشکلات رود و مخالفان را خلع سلاح و به انفعال فرو برد .

د ر میان مد یران با تجربه کشور چنین شخصیت هایی کم نیستند کسانی که نشان د اد ه اند د ارای شخصیتی مستحکم و مستقل و با اراد ه هستند و حد اقل وزارتخانه خویش را از گزند سستی و آسیب نگه می د ارند . د ر واقع اگر د ولت به هر د لیل مجاب به تغییر وزیر محترم و خوشفکر و متد ین ارشاد است تنها د ر صورتی از چنین تغییری بوی عقب نشینی استشمام نمی شود که انتخاب جد ید آقای روحانی پیام د ار اقتد ار فرهنگی و ایستاد گی بر اجرای قوانین و پرهیز از انفعال باشد و به هیچ روی رنگ عد ول از معیارهای مصوب و وعد ه های آقای رییس جمهور را ند اشته باشد . د ر این مهم حتما قاطبه نمایند گان مرد م که بر اساس اصلاح امور و ایجاد امید و گشایش مثبت د ر فضای کشور از مرد م رای گرفته اند پشتیبان د ولت خواهند بود .

از گزینه ای غیر روحانی در انتخابات 96 تا تغییر در کابینه دولت یازدهم
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات