طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

مجازیعکس های نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا
این مرغ دو بچه گربه را بزرگ می کند / عکس های ابتکار عجیب برای پیدا کردن شغل

تلاش یک عکاس سبب کمک مالی مردم برای حیوانات معلول شد.

به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیز، عکای لس آنجلسی که با دیدن گربه های کور برآن شد تا با به عکس کشیدن این حیوانات به کمک آنها بشتابد. این عکاس جوان بعد از جمع آوری صاویری از این حیوانات معلول و تاسیس نمایشگاهی ویژه این گربه سانان توانست کمک مالی قابل توجهی را برای گربه ها جمع آوری کند. کم بینایی و نابینایی یکی از معلولیت های رایج در میان گربه سانان است.


عکاسی, کم بینا, وحشی, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا

عکاسی, کم بینا, وحشی, نمایشگاه, معلول, عکس, بیماری, حیوان, تصویر, نابینا, گربه, خانگی, گربه سان


بیماری, حیوان, تصویر, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


گربه سان, عکاسی, تصویر, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


حیوان, گربه سان, وحشی, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


خانگی, عکس, خانگی, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


تصویر, نمایشگاه, حیوان, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


عکاسی, معلول, گربه سان, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


تصویر, عکس, وحشی, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


تصویر, عکس, وحشی, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


حیوان, کم بینا, بیماری, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


عکس, خانگی, نمایشگاه, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


گربه, بیماری, حیوان, نمایشگاهی عجیب حیوانات نابینا


حرکتی فوق العاده وَ عجیب / لاک پشت سواری یکی ار حیوانات
facebook google telegram twitter whatsApp