طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

اخبار اجتماعیآلونک نشینی در حومه تهران
عقب نشینی کامل داعش از حومه شمالی حلب بعد از کنترل ارتش آزاد سوریه بر شهرک دابق

خیلی هایشان سال ها اینجا زندگی می کنند، اما همه چیز موقتی است؛ اضطراری، فوری. با اینکه انگار ساکن پناهگاهند؛ اما خانه ای برای ماندن ندارند ...

خبرگزاری آنا: خیلی هایشان سال ها اینجا زندگی می کنند، اما همه چیز موقتی است؛ اضطراری، فوری. با اینکه انگار ساکن پناهگاهند؛ اما خانه ای برای ماندن ندارند ... اینجا؛ «قلعه سیمون». شهرک کامیون داران اسلام شهر را که رد کنی، انتهای جاده ای خاکی، آلونک هایی را می بینی که این روزها شده محل سکونت نزدیک به 200 نفر.

می گویند روزی قلعه ای تاریخی بوده. الآن به قول جامعه شناس ها یک سکونتگاه غیررسمی است. قلعه قدیمی از دور شبیه خرابه ای است که فکر نمی کنی کسی داخلش زندگی کند. خانه ها آجر و خشت اند، اما بیشتر شبیه کپر. کپرهای خشتی. اینجا در گذشته های دورتر به قلعه «هزار اردک» هم معروف بوده است. صبح است و همه مردهای روستا رفته اند برای کار. بیشتر برای کشاورزی و کارگری. زن ها و بچه ها اما هستند. همه جا پر از خاک است... پر از غبار... از آسفالت خبری نیست. با هر قدم که برمی داری خاک از روی زمین بلند می شود. بچه ها که می دوند غبار بیشتری هم بلند می شود. بوی زباله هایی که این ور و آن ور روی هم تلنبار شده آزاردهنده است. بچه ها مقابل آلونک ها بازی می کنند. لباس های بیشترشان خاکی است. مقابل همه خانه ها پرده وصل شده، خبری از در نیست.

قلعه سیمون, آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی حومه تهران

آلونک نشینی, قلعه سیمون

قلعه سیمون, آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی حومه تهران

قلعه سیمون, قلعه سیمون, آلونک نشینی, آلونک نشینی حومه تهران

قلعه سیمون, قلعه سیمون, آلونک نشینی, آلونک نشینی حومه تهران

قلعه سیمون, قلعه سیمون, آلونک نشینی, آلونک نشینی حومه تهران

آلونک نشینی, آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی حومه تهران

آلونک نشینی, آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی حومه تهران

قلعه سیمون, قلعه سیمون, آلونک نشینی, آلونک نشینی حومه تهران

آلونک نشینی, آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی حومه تهران

قلعه سیمون, قلعه سیمون, آلونک نشینی, آلونک نشینی حومه تهران

قلعه سیمون, قلعه سیمون, آلونک نشینی, آلونک نشینی حومه تهران

آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی, آلونک نشینی حومه تهران

قلعه سیمون, آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی حومه تهران

قلعه سیمون, آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی حومه تهران

قلعه سیمون, آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی حومه تهران

آلونک نشینی, آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی حومه تهران

آلونک نشینی, آلونک نشینی, قلعه سیمون, آلونک نشینی حومه تهران

هدیه میلیون دلاری آلمان ها به شهرهای حومه ای تهران
facebook google telegram twitter whatsApp