طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیکلاس شیوه ترک دخانیات برای برخی مدیران
فیلم شیوه جدید کارخانه برای ترک مصرف تنباکو دوسیب!

یکی از وزارتخانه های اقتصادی برای مدیران خود کلاس های نظری و عملی آشنایی با شیوه زندگی سالم و روش های ترک دخانیات برگزار می کند.


استعمال دخانیات روزنامه خراسان: یکی از وزارتخانه های اقتصادی برای مدیران خود کلاس های نظری و عملی آشنایی با شیوه زندگی سالم و روش های ترک دخانیات برگزار می کند.

 بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یکی از وزارتخانه های اقتصادی به مدیران، تاکید شده است با توجه به ضرورت آشنایی مسئولان این دستگاه با شیوه زندگی سالم، مخاطبان این ابلاغیه باید در کلاس های مربوط به این موضوع به صورت نظری و عملی کمپانی کنند.

بر این اساس، این افراد با موضوعاتی نظیر انواع مواد دخانی و آثار سوء آن ها بر بدن و نیز شیوه های ترک آن ها آشنا می شوند و در خصوص اصول تغذیه سالم، هرم غذایی و عوارض ناشی از تغذیه ناسالم نیز آگاهی می یابند.

کارانه 170 میلیون تومانی برخی مدیران
facebook google telegram twitter whatsApp