طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دیدنی و خواندنیدنیای کوچک نیکون 2016
"انگری بردز" در دنیای واقعی / کوچکترین ملک خصوصی در جهان

برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نیکون ۲۰۱۶ تا ۱۰ روز دیگر اعلام می شود. در این نقل از نگاهی داریم به برخی تصویر های گرفته شده در زیر میکروسکوپ که در این مسابقه کمپانی داده شده اند.

خبرگزاری مهر: برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نیکون ۲۰۱۶ تا ۱۰ روز دیگر اعلام می شود. در این نقل از نگاهی داریم به برخی تصویر های گرفته شده در زیر میکروسکوپ که در این مسابقه کمپانی داده شده اند.

دنیای کوچک نیکون, مسابقه عکاسی, 2016, دنیای کوچک نیکون

مسابقه عکاسی, 2016, برندگان, دنیای کوچک نیکون

2016, مسابقه عکاسی, دنیای کوچک نیکون, دنیای کوچک نیکون

برندگان, برندگان, مسابقه عکاسی, دنیای کوچک نیکون

2016, دنیای کوچک نیکون, برندگان, دنیای کوچک نیکون

برندگان, برندگان, دنیای کوچک نیکون, دنیای کوچک نیکون

مسابقه عکاسی, 2016, برندگان, دنیای کوچک نیکون

دنیای کوچک نیکون, دنیای کوچک نیکون, 2016, دنیای کوچک نیکون

مسابقه عکاسی, دنیای کوچک نیکون, برندگان, دنیای کوچک نیکون

دنیای کوچک نیکون, برندگان, دنیای کوچک نیکون, دنیای کوچک نیکون

مسابقه عکاسی, دنیای کوچک نیکون, برندگان, دنیای کوچک نیکون

دنیای کوچک نیکون, 2016, مسابقه عکاسی, دنیای کوچک نیکون

دنیای کوچک نیکون, 2016, مسابقه عکاسی, دنیای کوچک نیکون

2016, 2016, دنیای کوچک نیکون, دنیای کوچک نیکون

برندگان, مسابقه عکاسی, 2016, دنیای کوچک نیکون

برندگان, 2016, مسابقه عکاسی, دنیای کوچک نیکون

دنیای کوچک نیکون, برندگان, 2016, دنیای کوچک نیکون

برندگان, دنیای کوچک نیکون, 2016, دنیای کوچک نیکون

برندگان, دنیای کوچک نیکون, مسابقه عکاسی, دنیای کوچک نیکون

برندگان, مسابقه عکاسی, برندگان, دنیای کوچک نیکون

دنیای کوچک نیکون, مسابقه عکاسی, 2016, دنیای کوچک نیکون

دنیای کوچک نیکون, مسابقه عکاسی, دنیای کوچک نیکون, دنیای کوچک نیکون

راهبرد هسته ای ایران بر توسعه رآکتورهای کوچک مدولار متمرکز است | صالحی
facebook google telegram twitter whatsApp