طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیبعد انداز یک خانواده شهری پارسال چقدر بود؟
برگزاری مسابقات اتومبیلرانی رالی شهری خانواده در آبادان

تفاوت هزینه و درآمد خانوار نشان می دهد که یک خانوار شهری در سال گذشته توانسته یک میلیون و 135 هزار تومان بعد انداز کند.

خبرآنلاین: تفاوت هزینه و درآمد خانوار نشان می دهد که یک خانوار شهری در سال گذشته توانسته یک میلیون و 135 هزار تومان بعد انداز کند.

تازه ترین نقل از مرکز آمار ایران از جزییات هزینه و درآمد خانوار، حاکی از آن است که مجموع هزینه ناخالص یک خانوار شهری در سال 1394 حدود 26 میلیون و 751 هزار تومان بوده است. از این رقم، 6 میلیون و 243 هزار تومان مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 20 میلیون و 508 هزار تومان مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.

این در شرایطی است که در سال 1393 متوسط هزینه ناخالص خانوار در شهرها رقمی حدود 24 میلیون و 14 هزار تومان نقل از شده بود. از این رقم، 5 میلیون و 812 هزار تومان به هزینه های خوراکی و دخانی و 17 میلیون و 673 هزار تومان به هزینه های غیرخوراکی مربوط می شد.

بنا به این آمار، متوسط هزینه ناخالص خانوار شهری در سال 1394 نسبت به سال 1393 حدود 11.40 درصد افزایش پیدا کرد.

از سوی دیگر، مرکز آمار ایران متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را هم اعلام کرده است. به این ترتیب، متوسط درآمد یک خانوار شهری در سال 1394 حدود 27 میلیون و 887 میلیون تومان بوده که این رقم نسبت به سال 1393 از رشد 15.56 درصدی برخوردار بوده است. متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال 1393 حدود 24 میلیون و 131 هزار تومان اعلام شده بود.

تفاوت هزینه و درآمد خانوار نشان می دهد که یک خانوار شهری در سال گذشته توانسته یک میلیون و 135 هزار تومان بعد انداز کند؛ این در حالی است که در سال 1393 میزان بعد اندازی که یک خانوار شهری می توانست داشته باشد، 117 هزار و 100 تومان بود.

اقتصاد ایران, اقتصاد ایران, اقتصاد ایران, انداز خانواده شهری پارسال چقدر

اقتصاد ایران

اقتصاد ایران, اقتصاد ایران, اقتصاد ایران, انداز خانواده شهری پارسال چقدر

راه اندازی دادگاه های تخصصی خانواده در گلستان
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات