طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

ورزشیسپاهان بی آزار، ویسی در مسیر امتیاز دهی!
برچسب ها:
سپاهان به 3 امتیاز پرسپولیس احتیاج دارد

دیروز از معدود دربی های اصفهان در سال های اخیر بود که سپاهان فرصتی برای نزدیک شدن به دروازه ذوب آهن پیدا نکرد و نتوانست دروازه این تیم را با چالش جدی مواجه کند!

ورزش سه: عبدالله ویسی که خود بازیکن سپاهان بوده و با جام قهرمانی استقلال خوزستان به دیار نصف دنیا آمده کمتر تصور می کرد آغاز نامطمئنی در این تیم پرحاشیه – البته بیشتر در یکی دو فصل گذشته داشته باشد! و به نوعی رفته رفته خطر را احساس کند. خطری که پیش تر به حسین فرکی مربی قهرمان لیگ برتر هم رحم نکرد!

این طور تصور می شد که مشکل سپاهان نبود محرم نوید کیا بود اما امروز مشخص شد درد سپاهان از محرم نبوده، نیست و نخواهد بود.

اگر چه حاشیه توانمندی را کنار می زند اما دلیل عدم نتیجه گیری در مستطیل سبز همه اش به حاشیه ربط ندارد و اتفاقا در برخی از مواقع ربط دادنش نه تنها به تیم کمکی نمی کند بلکه به تیم ضربه می زند و از آن بوی توجیه می آید.

دیروز سپاهان به ذوب آهن باخت. به ذوب آهنی که با برنامه تر و مصمم تر بازی کرد و نه حاشیه. قهرمانی عبدالله ویسی در استقلال خوزستان ارزشمنده بوده، هست و خواهد بود اما آورده های او تا به امروز کمکی به سپاهان نکرده است. تیمی که شخصیت قهرمانی دارد و طبیعتا زمان به مربی اش نمی دهد. البته اگر پپ وطنی با همان اندیشه های استقلال خوزستان به سپاهان آمده باشد،سخت اشتباه کرده چرا که سپاهان – استقلال خوزستان نیست و نیاز به ایده های جدید دارد! البته که  هنوز دیر نشده. برای اندیشیدن تازه و اجرایی کردن ایده های جدید.

هفته های آتی فرصت تازه ای برای عبدالله ویسی خواهد بود.

سپاهان و پیکان امتیازها را تقسیم کردند
facebook google telegram twitter whatsApp