طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سیاسیوزارت ارشاد را منحل کنید | الیاس حضرتی
خرید کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برطرف کننده نیاز ناشران است

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضع پیش آمده درباره وزارت ارشاد گفت: پیشنهاد می کنم که این وزارتخانه را منحل کنند و مسئولیت آن را به نهادهایی بدهند که بیشترین بودجه را در حوزه فرهنگ دریافت می کنند.


الیاس حضرتی, وزارت ارشاد خبرگزاری صبا: نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضع پیش آمده درباره وزارت ارشاد گفت: پیشنهاد می کنم که این وزارتخانه را منحل کنند و مسئولیت آن را به نهادهایی بدهند که بیشترین بودجه را در حوزه فرهنگ دریافت می کنند.

الیاس حضرتی  اظهار کرد: تنها 16 درصد از بودجه فرهنگی کشور در اختیار وزارت ارشاد است این در حالی است که علما، بزرگان و مراجع کل مسئولیت مسائل فرهنگی کشور را از وزارت ارشاد می خواهند.

وی افزود: بهتر است که این 16 درصد بودجه وزارت ارشاد را بین سایر نهادهای دریافت کننده بودجه فرهنگی تقسیم کنند و مسئولیت را هم به آنان واگذار کنند.

نماینده تهران تأکید کرد: آنها که بودجه فرهنگی را می گیرند، مسئولیت آن را نیز قبول کنند. کسی از دبیرخانه ائمه جمعه، سازمان دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، صداوسیما و دیگر ارگان ها بازخواست نمی کند و همه صرفاً نسبت به عملکرد وزارت ارشاد انتقاد دارند.

نگاه سلیقه ای وزارت ارشاد در خرید کتاب از ناشران، مشهود است
facebook google telegram twitter whatsApp