طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

سیاسیتوفیق اصلاح طلبان درگرو وفاق و انسجام
انسجام یا اختلاف اصلاح طلبان؟

غلامرضا ظریفیان؛ فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه آرمان نوشت: تلاش اصلاح طلبان در دو دوره اخیر انتخابات که شامل انتخابات ریاست جمهوری ومجلس می شود، حکایت ازآن دارد که اگر اصلاح طلبان از یک استراتژی واحد و انسجام داخلی نزدیک به یکدیگر که دراین دو انتخابات شاهد آن بودیم، برخودارنباشند، تمایل جریان رقیب به عدم انسجام بین اصلاح طلبان احتمال عدم پیروزی آنها وجود دارد.


انتخابات ریاست جمهوری 96

غلامرضا ظریفیان؛ فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه آرمان نوشت: تلاش اصلاح طلبان در دو دوره اخیر انتخابات که شامل انتخابات ریاست جمهوری ومجلس می شود، حکایت ازآن دارد که اگر اصلاح طلبان از یک استراتژی واحد و انسجام داخلی نزدیک به یکدیگر که دراین دو انتخابات شاهد آن بودیم، برخودارنباشند، با توجه به پیش بینی هایی که درارتباط با انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد ومشکلات این انتخابات از زاویه ایده های متفاوت و تمایل جریان رقیب به عدم انسجام بین اصلاح طلبان احتمال عدم پیروزی آنها وجود دارد.

البته با وجود اختلاف سلیقه هایی که دربرخی از شخصیت ها و احزاب به طور طبیعی دیده می شود، انسجام حاصل شده است. این انسجام موجب شد که اصلاح طلبان از استراتژی مناسب تر، شعارهای منسجم تر و درعین حال موفقیت نفوذ بیشتر درمیان مردم برخودارشوند. درفضایی که ما با آن روبه رو هستیم که نیازمند نوعی وفاق حداکثری است، هرنوع ایجاد شکاف این زمینه را برای جریان رقیب ایجاد می کند تا از شکاف ایجادشده بیشتر استفاده کند، اما یک اتحاد استراتژیک وسیاستگذاری موفق که نتایج خود را درعمل نشان داده، موجب کاهش شکاف میان اصلاح طلبان می شود.

اصلاح طلبان باید تحلیل شفاف وروشنی ازشرایط داشته باشند و با مشکلاتی که فراروی دولت دراین ۳ سال اخیر وجود داشت، سعی کنند به اتحاد برسند تا با اختلاف داخلی خود موجب فشار بیشتر بردولت تدبیرو امید نشوند و به دولت کمک کنند تا از این طریق بتواند چرخه اقتصاد را بهتر به چرخش در آورد. دولت چرخ سیاست خارجی را با وجود توفیقاتی که دربحث هسته ای داشت در سه سال گذشته چرخانده و اینک بحث مهم ساماندهی اشتغال است.

هرچند دولت دربرخی از زمینه های اقتصادی توفیق داشت، اما مشخص است که عزمی وجود دارد تا دولت روحانی نتواند کارنامه کاملا موفقی داشته باشد. اگر این تلاش را کنار عدم انسجام دفاع از این دولت با وجود تحلیل های مختلفی که اصلاح طلبان می توانند داشته باشند، قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که نباید ازدرون باعث ایجاد اختلاف دربین اصلاح طلبان شویم. به هرحال اصلاح طلبان نوع نگاهشان به اداره کشور، توزیع منابع ثروت و قدرت ممکن است حتی مختلف از این دولت باشد.

هیچ اشکالی ندارد و هرجریانی می تواند دیدگاه خود را داشته باشد و طبیعتا اصلاح طلبان هم دربرخی از زمینه ها انتقاداتی در پاره ای امور دارند، اما استراتژی اساسی باید این باشد که دولت تداوم پیدا کند تا بتواند سیاست های ابلاغ شده و اعلام شده خود را در یک بستر متناسب تر اجرا نماید. اگر اصلاح طلبان انسجام و وفاق خود را از دست بدهند، یا این انسجام دچار خدشه شود، یا به گونه ای رفتار شود که جریان رقیب این خلأ را بزرگ کند و نهایتا اینگونه تبلیغ کند که اصلاح طلبان یک نوع استراتژی موسمی داشتند وحال برگشته اند، فضا و فرصت مناسبی را برای جریان رقیب فراهم خواهند نمود. در حال حاضر اگر صحنه توازن مسائل سیاسی را مورد بررسی قرار دهیم، به نظر می رسد با وجود مشکلاتی که این دولت برای تحقق برنامه های خود داشته است، اما جریان رقیب درانتخابات آینده به علت فقدان اشخاص ملی از توان لازم برای ورود به یک رقابت جدی برخوردار نیست.

بنابراین اصلاح طلبان وحامیان دولت اگر بتوانند کاستی هایی را که اکنون دربرنامه دولت وجود دارد، با وفاق برطرف کنند واتفاق خاصی هم رخ ندهد، می توانند دوره دوم را با پیروزی سپری کنند و روحانی رئیس جمهور دو دوره ای خواهد بود. اما اگر شکافی درصف متحد خود ایجاد کنند طبیعتا جریان رقیب از این فرصت استفاده خواهد کرد.

نویسنده معتقد است که اصلاح طلبان با اینکه اشتراکاتی جدی درآرمان ها، شاخص های توسعه، مردمسالاری، عدالت اجتماعی وتوزیع قدرت دارند، با توجه به شرایط کشور و واقعیات موجود باید نگاه معقولی را دنبال کنند تا با انسجام بیشتری دراین فرصت باقیمانده، هم بتوانند به دولت کمک کنند، هم تابلوی درک شرایط موجود را که منجر به نگاه واحدی در برنامه انتخاباتی آنها شده حفظ نمایند و طبیعتا این راهی ندارد جز ساماندهی که اخیرا بر آن تاکید می شود و در دو دوره گذشته انتخابات بسیار موثر بوده و با اتکا به نقش کلیدی که رهبر اصلاحات دارد و دیگر کسانی که در این زمینه نقش موثری دارند، همین مسیر را ادامه دهند تا بهتر بتوانند از مسیر پر پیچ و خمی که در پیش روست به سلامت عبور کنند.

منتخبان مجلس با حمایت اصلاح طلبان پیروز شدند / احمدی نژاد رقیب روحانی است
facebook google telegram twitter whatsApp