طاها پخش

ورزشیدعوت رکوعی به کمیته انضباطی
از تشکیل کمیته انضباطی بابت غیبت گولچ تا نزدیک شدن دژاگه به پرسپولیس

رئیس روابط عمومی فدراسیون از حضور رکوعی جهت ادای پاره ای از توضیحات به کمیته انضباطی خبر داد.

رکوعی, کمیته انضباطی, فدراسیون فوتبال, دعوت رکوعی کمیته انضباطی

رکوعی, کمیته انضباطی, فدراسیون فوتبال, مربی سیاه جامگان
به نقل از گروه ورزش باشگاه خبرنگاران؛ امیر حسین حسینی- رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به اظهارات فرزین رکوعی در خصوص فدراسیون و ادعاهای مطرح شده از سوی وی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای ادای پاره ای از توضیحات در خصوص مطالب مطرح شده، وی را به کمیته انضباطی دعوت کرد.ارجاع تاکسی های فاقدمجوزسرویس دهی به کمیته انضباطی
facebook google telegram twitter whatsApp