طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
عکس های برداشت انار و انجیر در نمهیل
حالت برداشت انجیر در فارس

میوه های پاییزی در شهرستان خلخال آماده برداشت شده است.

شهروندخبرنگار, میوه های پاییزی, نمهیل, برداشت انار انجیر نمهیل

شهروندخبرنگار, میوه های پاییزی, نمهیل, انار و انجیر, شهرستان خلخال
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ میوه های پاییزی در شهرستان خلخال آماده برداشت شده است. یکی از شهروندخبرنگاران تصاویری از باغات انار و انجیر در روستای نمهیل برای ما ارسال کرده که در ادامه می بینید.


منبع: عباس حیدری – اردبیل، نمهیل

انار و انجیر, میوه های پاییزی, شهروندخبرنگار, برداشت انار انجیر نمهیل

18/1

نمهیل, انار و انجیر, شهرستان خلخال, برداشت انار انجیر نمهیل

18/2

میوه های پاییزی, انار و انجیر, انار و انجیر, برداشت انار انجیر نمهیل

18/3

نمهیل, شهرستان خلخال, نمهیل, برداشت انار انجیر نمهیل

18/4

انار و انجیر, شهروندخبرنگار, میوه های پاییزی, برداشت انار انجیر نمهیل

18/5

نمهیل, میوه های پاییزی, انار و انجیر, برداشت انار انجیر نمهیل

18/6

نمهیل, شهروندخبرنگار, میوه های پاییزی, برداشت انار انجیر نمهیل

18/7

انار و انجیر, میوه های پاییزی, نمهیل, برداشت انار انجیر نمهیل

18/8

شهرستان خلخال, میوه های پاییزی, شهرستان خلخال, برداشت انار انجیر نمهیل

18/9

شهروندخبرنگار, میوه های پاییزی, انار و انجیر, برداشت انار انجیر نمهیل

18/10

انار و انجیر, شهرستان خلخال, نمهیل, برداشت انار انجیر نمهیل

18/11

شهرستان خلخال, شهروندخبرنگار, انار و انجیر, برداشت انار انجیر نمهیل

18/12

شهرستان خلخال, نمهیل, نمهیل, برداشت انار انجیر نمهیل

18/13

انار و انجیر, میوه های پاییزی, شهروندخبرنگار, برداشت انار انجیر نمهیل

18/14

میوه های پاییزی, نمهیل, شهرستان خلخال, برداشت انار انجیر نمهیل

18/15

نمهیل, میوه های پاییزی, شهرستان خلخال, برداشت انار انجیر نمهیل

18/16

شهرستان خلخال, میوه های پاییزی, شهروندخبرنگار, برداشت انار انجیر نمهیل

18/17

نمهیل, شهروندخبرنگار, نمهیل, برداشت انار انجیر نمهیل

18/18

اینجا کلیک کنیدحالت برداشت انجیر در خرامه فارس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات