طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیعملیات آزادسازی موصل
شروع عملیات آزادسازی شهر القیاره دَر جنوب موصل

حیدرالعبادی نخست وزیر عراق از طریق تلویزیون عراق شروع عملیات آزادسازی و بازبعد گیری موصل را رسما اعلام کرد.

مشرق نیوز: حیدرالعبادی نخست وزیر عراق از طریق تلویزیون عراق شروع عملیات آزادسازی و بازبعد گیری موصل را رسما اعلام کرد.

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, آزادسازی موصل, عملیات آزادسازی موصل

عملیات آزادسازی موصل اکتبر شروع می شود
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات