طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دیدنی و خواندنیجزئیات نامرئی موجودات کوچک زیر میکروسکوپ لیزری
انجام موفقیت آمیز جراحی میکروسکوپی شریان قاعده ای مغز

عصب شناس «Igor Siwanowicz» با این تصاویر دقیق باورنکردنی علم و هنر را به وسیله یک میکروسکوپ اسکن لیزری پیوند زده است.

برترین ها: عصب شناس «Igor Siwanowicz» با این تصاویر دقیق باورنکردنی علم و هنر را به وسیله یک میکروسکوپ اسکن لیزری به هم پیوند زده است. او با استفاده از این دستگاه های-تک از دنیای نامرئی موجودات کوچکی مثل صدف ها، پروانه ها، سوسک ها و ... پرده برداری کرده است. ایگور که با عکاسی برنده جایزه شده در کمپ تحقیقاتی جانلیا فارم در موسسه پزشکی هاوارد هیوز کار می کند و از این مسکروسکوپ مخصوص به عنوان یک فرار خلاقانه از کار استرس زایش استفاده می کند.

میکروسکوپ اسکن لیزری کانفوکال توانایی عکاسی از جزئیاتی را دارد که قابل مقایسه با میکروسکوپ های لنزی نیست. این میکروسکوپ با گرفتن تصویر های متعدد از سطوح متفاوت کانونی کار می کند و آن ها را به شکل یک تصویر با وضوح و عمق عمده بازسازی می کند. رنگ های سورئال به علت رنگ های فلوئورسنتی است که برای روشن کردن نمونه استفاده می شود و این موجودات بسیار ریز را به نظر فرازمینی می کند. تصاویر ایگور بر پیچیدگی زیبای طبیعت تاکید می کند. حتی کوچکترین موجودات هم شامل میلیون ها جزئیات هستند.

سوسک نر

جزئیات دقیق, میکروسکوپ, عکاسی, جزئیات نامرئی موجودات کوچک میکروسکوپ لیزری

میکروسکوپ, عکاسی, جزئیات دقیق


بارنکل (نوعی صدف)

میکروسکوپ, عکاسی, جزئیات دقیق, جزئیات نامرئی موجودات کوچک میکروسکوپ لیزری


شفیره پشه

عکاسی, جزئیات دقیق, میکروسکوپ, جزئیات نامرئی موجودات کوچک میکروسکوپ لیزری


شاخک پروانه

میکروسکوپ, عکاسی, جزئیات دقیق, جزئیات نامرئی موجودات کوچک میکروسکوپ لیزری


شاخک پروانه

میکروسکوپ, جزئیات دقیق, عکاسی, جزئیات نامرئی موجودات کوچک میکروسکوپ لیزری


پارافیز و اسپورانژ

عکاسی, جزئیات دقیق, میکروسکوپ, جزئیات نامرئی موجودات کوچک میکروسکوپ لیزری


پای جلوی یک سوسک

عکاسی, جزئیات دقیق, میکروسکوپ, جزئیات نامرئی موجودات کوچک میکروسکوپ لیزری


ایزوپود 

عکاسی, جزئیات دقیق, میکروسکوپ, جزئیات نامرئی موجودات کوچک میکروسکوپ لیزری

تصویر شگفت انگیزترین تصاویر میکروسکوپی سال 2016 10
facebook google telegram twitter whatsApp