طاها پخش

6 میلیون متر مکعبی مصرف آب در شهرستان نمین / صرفه جویی 2
صرفه جویی ۱۶۰ میلیون مترمکعبی مصرف آب در همدان

فرماندار شهرستان نمین گفت: در طول چند سال اخیر با اقدامات قانونی و تخصصی صورت گرفته نزدیک به 6/2 میلیون متر مکعب درمصرف آب شهرستان نمین صرفه جویی شده است.

اردبیل, نمین, صرفه جویی, صرفه جویی میلیون متر مکعبی مصرف آب شهرستان نمین

اردبیل, نمین, صرفه جویی, آب, مصرف

به نقل از اردبیل؛ فرهاد عبدالعلی پور با شاره به اینکه از سال 91 تاکنون در راستای حفاظت از منابع زیرزمینی آب شهرستان بیش از 76 حلقه چاه غیرمجازمسدود شده است گفت: با این اقدام بیش از 6/2 میلیون متر مکعب در برداشت از سفره های زیرزمینی صرفه جویی شده است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال 95 نیز تعداد6 حلقه چاه غیرمجاز پرشده است افزود: با انسداد این تعداد از چاهها نزدیک به 200 هزار متر مکعب دیگر در مصرف آب صرفه جویی شده است.

فرماندار شهرستان نمین گفت: تاکنون 61 حلقه چاه کشاورزی دارای اضافه برداشت در شهرستان پلمپ یا تقلیل داده شده اند.

عبدالعلی پور بیان داشت: در راستای کنترل مصرف آب در شهرستان نیز تاکنون 140 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاههای برقی و 47 کنتور بر روی چاههای دیزلی نصب شده است.

وی گفت: تعداد 22 مورد منابع آبی غیر مجاز که در حال بهره برداری غیرقانونی هستند نیز شناسایی شده و در مراحل پیگیری قضایی است.

عبدالعلی پور با اشاره به اینکه در سال جاری برای پلمپ 16 حلقه چاه دارای اضافه برداشت نیز دستور قضایی اخذ شده است اظهار داشت: با اجرای احکام این تعداد از چاهها نزدیک به 475 هزار متر مکعب دیگر در مصرف آب شهرستان نمین صرفه جویی به عمل می آید.

وی با اشاره به اینکه اقدامات مقتضی برای تقلیل آبدهی 65 حلقه چاه کشاورزی دارای اضافه برداشت تا پایان سال صورت گرفته است بیان داشت: برخورد قانونی با اضافه برداشت ها و استفاده های غیرمجاز از منابع آبی شهرستان با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

صرفه جویی 25میلیون مترمکعب آب در خراسان رضوی
facebook google telegram twitter whatsApp