طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

اخبار اجتماعیوقتی به دیوارهای سی وسه پل هم رحم نمی کنیم!
برچسب ها:
زیر گرفتن بی رحمانه یک سیاه پوست در سالگرد قتل مایکل براون توسط پلیس فیلم

یادگاری نویسی بر دیوارهای سی و سه پل، پدیده ای است شوم که گریبان این اثر تاریخی و بزرگ شده است.

خبرگزاری تسنیم: یادگاری نویسی بر دیوارهای سی و سه پل، پدیده ای است شوم که گریبان این اثر تاریخی و بزرگ شده است. 

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سی و سه پل, سی و سه پل, سی و سه پل, دیوارهای سی وسه پل رحم کنیم!

سیامند رحمان مدال «قوی ترین» را در پارالمپیک گرفت
facebook google telegram twitter whatsApp