طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سرانه راههای آسفالته روستایی اردبیل 2 درصد بالاتر از میانگین کشور است
پایین بودن سرانه فضای سبز در استان اردبیل از میانگین کشوری

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: سرانه راههای آسفالته روستایی اردبیل 2 درصد بالاتر از میانگین کشور است.

اردبیل, آسفالت, اردبیل, سرانه راههای آسفالته روستایی اردبیل درصد بالاتر میانگین کشور

اردبیل, آسفالت, اردبیل, راههای, روستایی

به نقل از اردبیل؛ خلیل محبت خواه افزود: اکنون مسیر اردبیل - خلخال و مشکین شهر- اردبیل درحال دو بانده شدن است که ۸۰ درصد راههای روستایی را آسفالت کرده ایم که سرانه راههای آسفالته روستایی ما 2 درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وی با اشاره به اینکه تنها درشهرستان خلخال با کمبود راه آسفالت روستایی مواجه هستیم گفت: تمام راههای اصلی استان اردبیل آسفالت شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: بهتر است در استان هایی مانند اردبیل که سردسیر هستند و فصل کاری محدودی دارند سال مالی و زمان تخصیص اعتبار و موافقت نامه زمستان باشد تا بتوانیم از فصل بهار برای آغاز پروژه استفاده کنیم.

خلیل محبت خواه گفت: در استان اردبیل ۱۳۱ کیلومتر بزرگراه، ۷۱۶ کیلومتر راه اصلی، ۷۰۲ کیلومتر راه فرعی، ۲۵۹۳ کیلومتر راه آسفالت روستایی، ۱۱۳۳ کیلومتر راه روستایی شوسه و ۱۰۴۲ کیلومتر راه روستایی خاکی داریم.

وی با یادآوری اینکه سال گذشته ۳۰ کیلومتر راه اصلی در استان اردبیلاحداث شده است،گفت: در طی یک سالگذشته توانستیم حدود ۱۳۰ کیلومتر از راههای اصلی را بهسازی، ۱۳۰ کیلومتر روکش آسفالت و۴۲۵ کیلومتر لکه گیری انجام دهیم.

محبت خواه افزود: در مدت یاد شده ۶.۵ کیلومتر راه احداث کردیم و توانستیم ۱۰۵ کیلومتر از این نوع راهها را بهسازی، ۱۰۷ کیلومتر بهسازی روکش آسفالت و ۴ هزار و ۶۰۰ متر مربع هم لکه گیری کنیم.

وی گفت: برنامه داریم تا احداث راه های اصلی را به ۵۰ کیلومتر و ۴۰ کیلومتر هم راه روستایی تا آخرسال ۹۵ احداث کنیم.

سرانه تولید گوشت قرمز و سفید و شیر در لرستان بالاتر از میانگین های کشوری و جهانی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات