طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیمقایسه قیمت بنزین در کشورهای متفاوت جهان

مقایسه قیمت بنزین در کشورهای متفاوت جهان

مقایسه قیمت اینترنت در ایران و دنیا

به طور کلی جذابیت در اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی وابستگی بالایی به قیمت عرضه حامل های متفاوت انرژی به ویژه فرآورد ه ای نفتی دارد.

پایگاه اطلاع رسانی شانا: به طور کلی جذابیت در اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی وابستگی بالایی به قیمت عرضه حامل های متفاوت انرژی به ویژه فرآورد ه ای نفتی دارد.

در همین رابطه، قیمت گذاری مناسب بنزین در بخش حمل و نقل علاوه بر توجیه پذیرتر ساختن طرح های بهینه سازی، منجر به ترغیب مصرف کننده برای استفاده از سوخت جایگزین گازطبیعی می شود و تاثیر قابل ملاحظه های نیز در کاهش میزان قاچاق این فرآورده ارزشمند به کشورهای همجوار خواهد داشت.

باتوجه به این که طرح مصوبِ تک نرخی بودن بنزین می تواند کمک شایانی به مدیریت مصرف کند و به واسطه اجرای آن می توان اشراف بیشتری بر سامانه های توزیع سوخت داشت، بنابراین موضوع تک نرخی شدنِ بنزین فرصت خوبی برای تعیین نرخ مناسب عرضه آن نیز به شمار می رود و اهمیت ویژ ه ای دارد.


قیمت بنزین, قیمت بنزین, قیمت بنزین, مقایسه قیمت بنزین کشورهای جهان

قیمت بنزین

 نمودار ١. قیمت بنزین در سال ٢٠١٣ (دلار بر لیتر)


دراین راستا مقایسه اجمالی قیمت بنزین در کشورهای متفاوت جهان نشان می دهد که یکی از علل اصلیِ تفاوت قیمتِ فروش بنزین به ویژه در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، میزان درصد مالیات متعلقه است نمودارهای مربوطه همانگونه که ملاحظه می شود، مالیات یکی از شاخصه های اصلی تشکیل دهنده قیمت به شمار می رود. در میان کشورهای مورد مطالعه بعد از ایران و ونزوئلا، کمترین قیمت فروش بنزین متعلق به کشورهای غیر اروپایی همچون ایالات متحده و مکزیک است، با این حال ١٥ درصد از کل قیمت بنزین در کشورهای بادشده مربوط به مالیات است. در کشورهای اروپایی نیز تا حدود ٦٠ درصد از قیمت بنزین مربوط به سهمِ مالیات است که این موضوع سبب شده این کشورها گرانترین قیمت بنزین را داشته باشند.

قیمت بنزین, قیمت بنزین, قیمت بنزین, مقایسه قیمت بنزین کشورهای جهان


 نمودار ٢. درصد مالیات در سال ٢٠١٣  از قیمت کل بنزین


افزون بر بررسی یاد شده، نقل از های آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که قیمتهر لیتر بنزین در سراسر جهان در شرایط قیمت کنونی نفت خام در آگوست ٢٠١٦، معادل ٩٧/٠ دلار است (جدول).

قیمت بنزین, قیمت بنزین, قیمت بنزین, مقایسه قیمت بنزین کشورهای جهان

نحوه قیمت گذاری بنزین نیز نشان می دهد که در حال حاضر قیمت فروش هر لیتر بنزین در برخی کشورهای تولیدکننده نفت و کشورهای آفریقایی کمتر از قیمت میانگین جهانی و در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، بیش از مقدار میانگین جهانی تعیین شده است.

قیمت بنزین, قیمت بنزین, قیمت بنزین, مقایسه قیمت بنزین کشورهای جهان


 نمودار ٣. قیمت بنزین (دلار بر لیتر)


در همین باره به منظور کنترلِ قاچاق سوخت از یکسو و عرضه داخلی بنزین با هزینه های جهانیِ تولید به منظور ایجاد رقابت پذیری نسبت به سوخت های جایگزین به ویژه گاز طبیعی از سوی دیگر، محدوده ٦/٠ دلار بر لیتر به عنوان حداقل قیمت بنزین در سطح کشورهای همسایه تا ٩٧/٠ دلار بر لیتر به عنوان قیمت میانگین پایه بنزین در دنیا  برای عرضه بنزین تک نرخی منطقی است؛ همچنین افزون بر ضرایب مربوط به عوارض، کارمزد و مالیات ارزش افزوده، برنامه ریزی به منظور ایجاد سازوکار قانونی وضع مالیات مستقیم بر بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به عنوان بخشی از درآمدهای دولت نیز ضروری به نظر می رسد.

افت دو دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات