طاها پخش

سیاسیواکنش ها به «ترامپ» در کشورهای متفاوت‎
کشورهای عرب خلیج فارس بدون آمریکا، وجود نخواهند داشت | ترامپ

در حالی که کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان باقی مانده، مردم گوشه و کنار جهان، به اظهارات جنجالی دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواهان واکنش نشان می دهند.

خبرگزاری مهر: در حالی که کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان باقی مانده، مردم گوشه و کنار جهان، به اظهارات جنجالی دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواهان واکنش نشان می دهند.

انتخابات آمریکا, انتخابات آمریکا, ترامپ, ترامپ کشورهای مختلف‎

انتخابات آمریکا, ترامپ

انتخابات آمریکا, ترامپ, انتخابات آمریکا, ترامپ کشورهای مختلف‎

انتخابات آمریکا, ترامپ, انتخابات آمریکا, ترامپ کشورهای مختلف‎

ترامپ, انتخابات آمریکا, ترامپ, ترامپ کشورهای مختلف‎

انتخابات آمریکا, ترامپ, انتخابات آمریکا, ترامپ کشورهای مختلف‎

ترامپ, ترامپ, انتخابات آمریکا, ترامپ کشورهای مختلف‎

انتخابات آمریکا, ترامپ, انتخابات آمریکا, ترامپ کشورهای مختلف‎

انتخابات آمریکا, ترامپ, انتخابات آمریکا, ترامپ کشورهای مختلف‎

انتخابات آمریکا, ترامپ, انتخابات آمریکا, ترامپ کشورهای مختلف‎

ترامپ, ترامپ, انتخابات آمریکا, ترامپ کشورهای مختلف‎

انتخابات آمریکا, انتخابات آمریکا, ترامپ, ترامپ کشورهای مختلف‎


نظامیان آمریکایی مفت و مجانی از کشورهای عربی حمایت نخواهند کرد | ترامپ
facebook google telegram twitter whatsApp